مقاله تعيين منابع قدرت مديران سازمان تربيت بدني و ارتباط آن با سطح آمادگي و رضايت كاركنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين منابع قدرت مديران سازمان تربيت بدني و ارتباط آن با سطح آمادگي و رضايت كاركنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع قدرت
مقاله رضايت از سرپرست
مقاله سطح آمادگي
مقاله كاركنان سازمان تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي بيستون
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، تعيين منابع قدرت مديران سازمان تربيت بدني و ارتباط آن با سطح آمادگي و رضايت كاركنان بود كه با استفاده از روش توصيفي – همبستگي انجام شد. جامعه آماري اين تحقيق كليه كارشناسان سازمان تربيت بدني بودند كه از بين آنها ۱۱۸ نفر، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه نفوذ يا منابع قدرت سوسمان و ديپ، پرسشنامه تعيين سطح آمادگي كاركنان پاول هرسي، همچنين پرسشنامه سنجش رضايت مينه سوتا استفاده شد. روايي اين پرسشنامه ها توسط استادان صاحب نظر مديريت ورزشي تاييد شد. همچنين پايايي آنها با استفاده از آلفاي كرونباخ به ترتيب ۸۸/۰، ۷۳/۰ و ۸۹/۰ به دست آمد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون هاي كلموگروف اسميرنوف و تحليل واريانس ANOVA، آزمون توكي و آزمون LSD مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد در افرادي كه آمادگي بيشتري دارند، قدرت مرجعيت در افراد با آمادگي كمتر قدرت اجبار بيشترين ميزان رضايت از سرپرست را در كاركنان ايجاد كرده است.