مقاله تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت و تعداد چين برداري جو دو منظوره تحت رژيمهاي مختلف کود نيتروژن در شرايط آب هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۲۴ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت و تعداد چين برداري جو دو منظوره تحت رژيمهاي مختلف کود نيتروژن در شرايط آب هوايي اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو دو منظوره
مقاله چين برداري
مقاله کود نيتروژن
مقاله تاريخ کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرنژاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي و تعيين بهترين تاريخ کاشت جو دو منظوره تحت سطوح مختلف کودي، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد اهواز انجام شد. آزمايش به صورت طرح ترکيبي کرتهاي خرد شده در فاکتوريل، در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي و در ۴ تکرار انجام شد. سطوح تاريخ کاشت شامل ۷٫۲۰، ۸٫۱۰ و ۸٫۳۰ و مقادير مختلف کود نيتروزن شامل کاربرد ۹۰ کيلوگرم (شاهد) و ۱۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار در کرتهاي اصلي (بصورت فاکتوريل) و تعداد چين برداري شامل عدم چين برداري (شاهد)، يکبار چين برداري و دو بار چين برداري در کرتهاي فرعي قرار داده شد. نتايج بدست آمده از اين آزمايش نشان داد که با تاخير در تاريخ کاشت عملکرد اقتصادي دانه، عملکرد بيولوژيکي و درجه خوابيدگي کاهش و عملکرد علوفه سبز افزايش يافت. همچنين نتايج بدست آمده نشان داد که با افزايش مقدار کود نيتروژن از ۹۰ تا ۱۲۰ کيلوگرم در هکتار عملکرد بيولوژيکي و درجه خوابيدگي، افزايش ولي شاخص برداشت کاهش يافت. از سوي ديگر با افزايش تعداد دفعات چين برداري شاخص برداشت و عملکرد علوفه سبز افزايش ولي عملکرد بيولوژيکي و ارتفاع نهايي گياه کاهش يافتند.