مقاله تعيين مناسب ترين تراکم و الگوي کاشت لاين هاي والدين بر عملکرد و اجزاي عملکرد بذر هيبريد ذرت و برخي از خصوصيات مورفولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين تراکم و الگوي کاشت لاين هاي والدين بر عملکرد و اجزاي عملکرد بذر هيبريد ذرت و برخي از خصوصيات مورفولوژي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله الگوي کاشت
مقاله بذر هيبريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهداروند مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عالمي سعيد خليل
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زاده مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تراکم و نسبت خطوط مادري به پدري لاين هاي والديني ذرت سينگل کراس ۷۰۴ بر عملکرد توليد بذر هيبريد ذرت و برخي از خصوصيات زراعي آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه توليد بذر شرکت کشت و صنعت شهيد بهشتي استان خوزستان به اجرا در آمد. تراکم (۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور اصلي و آرايش کاشت لاين هاي مادري و پدري به صورت ۴:۲ و ۶:۲ در کرت فرعي در نظر گرفته شد.تجزيه واريانس نشان داد تراکم بوته بر تعداد بلال در متر مربع، تعداد بلال در بوته و طول بلال اثر معني دار داشته و بر بقيه صفات اثري نداشت. بررسي ميانگين هاي اين سه صفت نشان داد تعداد بلال در متر مربع، تعداد بلال در بوته و طول بلال از ۷۰ تا ۹۰ هزار بوته در هکتار تفاوت معني داري نداشت. کمترين تعداد بلال در متر مربع ۳٫۳۶ بوته از تراکم ۶۰ هزار بوته در هکتار بدست آمد. تجزيه واريانس نشان داد که نسبت خطوط مادري به پدري فقط بر قطر بلال اثر معني دار داشت و بر بقيه صفات ديگر اثري نداشت. قطر بلال با افزايش تعداد خطوط مادري کاهش معني داري يافت. ولي اثرات متقابل اين دو بر تعداد بلال در بوته و قطر بلال تاثير داشت. بيشترين همبستگي مستقيم و معني دار با عملکرد را تعداد بلال در متر مربع داشت. بنابراين افزايش عملکرد دانه به علت افزايش تعداد بلال در متر مربع است که جبران کاهش عملکرد در هر بوته را نموده است. بالاترين عملکرد دانه (۲٫۸ تن در هکتار) از بر همکنش بالاترين تراکم (۹۰ هزار بوته) با بيشترين تعداد خطوط مادري(۶ خط) بدست آمد.