مقاله تعيين مناسب ترين تراکم و تاريخ کاشت بذر افرا پلت در خزانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۸۶ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين تراکم و تاريخ کاشت بذر افرا پلت در خزانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهالستان و نمک
مقاله افراپلت
مقاله تراکم بذر
مقاله تاريخ کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورنكه سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسپهبدي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي رمضانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تعيين مناسب ترين تراکم و بهترين زمان کاشت بذر افرا در خزانه، در قالب اسپليت پلات با دو فاکتور تراکم بذر در ۴ سطح (۲۱گرم، ۲۹ گرم، ۳۶ گرم و ۴۳ گرم بذر در واحد سطح) و تاريخ كاشت در ۱۰ سطح (۳۰ آبان، ۱۵ آذر، ۳۰ آذر ۱۵ دي، ۳۰ دي، ۱۵ بهمن، ۳۰ بهمن، ۱۵ اسفند، ۳۰ اسفند و ۲۵ فروردين) در ۴ تکرار در سال ۱۳۸۱ در نهالستان و نمک شرکت سهامي نکا چوب اجرا گرديد. پس از خزان کامل و قبل از انتقال نهال ها به عرصه، قطر يقه و ارتفاع نهال اندازه گيري و تعداد کل نهال و تعداد نهال قابل انتقال به عرصه شمارش شد. نتايج نشان داد که اختلاف بين تيمارهاي مختلف تراکم بذر از نظر ارتفاع نهال ها، تعداد کل نهال و تعداد نهال قابل انتقال، در سطح  (p<0.01) معني دار شد. اختلاف آن ها از نظر قطر يقه معني دار نشد. اختلاف بين تيمارهاي تاريخ کاشت در خصوص ارتفاع، قطر يقه نهال ها، تعدادکل نهال و تعدادنهال هاي قابل انتقال معني دار (p<0.01) گرديد. بر اساس نتايج حاصله تراکم بذر ۲۹ گرم در واحدسطح و کاشت در ماه آذر بهترين نتيجه را به دنبال داشت.