مقاله تعيين مناسب ترين زمان استحصال تخمك ها، پس از سيال شدن آنها در محوطه شكمي مولدين ماده قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين زمان استحصال تخمك ها، پس از سيال شدن آنها در محوطه شكمي مولدين ماده قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوولاسيون
مقاله محوطه شكمي
مقاله تخم كشي
مقاله قزل آلاي رنگين كمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محققي ثمرين آذين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدود بودن تعداد تخمك ها در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، فاكتورهاي موثر بر كيفيت تخمك ها اهميت ويژه اي مي يابند. از آن جا كه مدت زمان باقي ماندن تخمكها در محوطه شكمي مولدين، پس از سيال شدن آنها (اوولاسيون) مهم ترين فاكتور تعيين كننده كيفيت گزارش شده است لذا مطالعه حاضر به منظور بررسي زمان مناسب تخم كشي از مولدين ماده قزل آلاي رنگين كمان صورت گرفت. سنجش كيفيت تخمكها از طريق اندازه گيري نرخ چشم زدگي و تفريخ تخم ها انجام شد. بدين منظور تعداد ۱۰۰ عدد مولد ماده كه از جهت ظاهري به زمان اوولاسيون و رسيدگي تخمكها نزديكتر بودند از جمعيت مولدين انتخاب و در دماي ۲ درجه سانتي گراد نگهداري شدند. سپس اين مولدين به مدت ۳۰ روز و هر ۳ روز يك بار مورد معاينه قرار گرفتند. در هر يك از نوبت هاي معاينه تعداد ۳ عدد مولد از بين مولدين داراي تخمكهاي سيال انتخاب شده و به عنوان تكرارهاي آزمايشي در نظر گرفته شدند. ساير مولدين داراي تخمك هاي سيال از جمعيت خارج گرديدند. تكثير كليه مولدين انتخاب شده در روز ۳۰ صورت گرفت. بنابراين در نهايت ۱۰ گروه مولد كه معرف ۱۰ دوره زماني متفاوت ماندگاري تخمكها در محوطه شكمي بودند جهت تكثير در اختيار قرار داشتند. نرخ چشم زدگي و تفريخ تخم هاي گروه اول كه بلافاصله پس ار اوولاسيون (۰ الي ۳ روز) لقاح داده شدند به ترتيب ۶، ۳۷% و ۵، ۳۱% اندازه گيري شد و به ميزان قابل توجهي كمتر از ساير گروهها بود. به جز اين مقدار نسبتا پايين اوليه، ميانگين نرخ چشم زدگي و تفريخ در طي دوره ۳۰ روزه پس از اوولاسيون به ترتيب ۱۸، ۸۵% و.۵۵، ۶۸% بود. رابطه همبستگي قابل ملاحظه اي بين مدت زمان باقي ماندن تخمكها، پس از سيال شدن آنها در محوطه شكمي مولدين ماده و نرخ چشم زدگي و تفريخ مشاهده گرديد. مطالعه حاضر نشان داد كه استحصال تخمكها بلافاصله پس از اوولاسيون بازده كمي دارد و لذا بايستي مدت زمان كوتاهي اجازه داد تا تخمك ها پس از سيال شدن آنها در محوطه شكمي مولدين باقي بمانند. همچنين مناسب ترين زمان تخم كشي از مولدين حداقل ۶۰ روز پس از اوولاسيون ارزيابي گرديد.