مقاله تعيين مناسب ترين سطح کود نيتروژن در تاريخ هاي مختلف کاشت کلزا در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين سطح کود نيتروژن در تاريخ هاي مختلف کاشت کلزا در خوزستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تاريخ کاشت
مقاله کود نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط تناوب زراعي خوزستان سبب مي شود کلزا (Brassica napus L.) عمدتا در خارج از دامنه تاريخ کاشت توصيه شده کشت شود. باهدف بررسي امکان کاهش يا جبران خسارت ناشي از تاخير در کاشت، اين آزمايش طي دو سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شاوور در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي به روش کرت هاي يکبار خرد شده با چهار تاريخ کاشت ۸٫۲۰، ۸٫۳۰، ۹٫۱۰ و ۹٫۲۰ در کرت هاي اصلي و پنج سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار درکرت هاي فرعي در سه تکرار اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد، که تاخير در کاشت از ۸٫۲۰ به ۹٫۲۰ موجب کاهش تعداد خورجين (۲۴٫۶ در بوته)، تعداد دانه در خورجين (۳٫۱ عدد)، وزن هزار دانه (۰٫۴۳ گرم)، عملکرد دانه (۱۰۸۴٫۸ کيلوگرم در هکتار)، روغن دانه (۵٫۶ درصد) و عملکرد روغن (۵۳۹٫۱ کيلوگرم در هکتار) گرديد. افزايش مصرف نيتروژن از صفر به ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار سبب گرديد تا تعداد خورجين در بوته (۵۵٫۳ عدد)، تعداد دانه در خورجين (۲٫۱ عدد)، وزن هزار دانه (۰٫۶ گرم)، عملکرد دانه (۱۹۶۵٫۷ کيلوگرم در هکتار)، روغن دانه (۳٫۵ درصد) و عملکرد روغن (۷۸۹٫۰ کيلوگرم در هکتار) بطور معني داري افزايش يافت. بررسي اثرات متقابل نشان داد که در هر تاريخ کاشت، افزايش نيتروژن سبب بهبود معني دار عملکرد و اجزاي عملکرد گرديد. با عنايت به عدم تفاوت معني دار بين سطوح کودي ۱۵۰ و ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار در تاريخ کاشت ۸٫۲۰ و ۸٫۳۰، در اولويت اوّل کاشت کلزا در آبانماه با کاربرد ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و در صورت الزام به کشت تاخيري در آذر ماه، کاربرد ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار توصيه مي شود.