مقاله تعيين مناسب ترين مرجع استاندارد نمايه توده بدن براي تشخيص كودكان چاق دبستاني ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين مرجع استاندارد نمايه توده بدن براي تشخيص كودكان چاق دبستاني ايراني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله ضخامت چين پوستي سه سر بازو
مقاله نمايه توده بدن
مقاله مقادير مرجع
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درستي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپوراهرنجاني بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: سياسي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: براي تشخيص اضافه وزن و چاقي كودكان از حدود مرزي تعريف شده نمايه توده بدن (BMI) استفاده مي شود. در حال حاضر، مي توان از چهار مرجع براي تشخيص كودكان چاق استفاده كرد:CDC 2000 ،IOTFT2000 و استاندارد رشد براي كودكان سنين دبستان و نوجوانان WHO 2007 و مرجع ايراني. تاكنون در ايران مطالعه اي در زمينه تعيين مناسب ترين مرجع BMI براي تشخيص كودكان چاق انجام نشده است. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف تعيين مناسب ترين مرجع BMI براي تشخيص كودكان چاق ايراني در مقايسه با ضخامت چين پوستي در ناحيه ماهيچه سه سر پشت بازو (TSF) انجام شد.
مواد و روش ها: ۶۸۱۸ دانش آموز دبستاني شهر هاي اهواز،  كازرون، اروميه و يزد به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند.  سن،  جنس، وزن (با دقت ۱۰۰ g)، قد (با دقت cm 5/0) و چين پوستي عضله سه سر بازو آنها (با دقت mm0/1) ثبت شد و سپس BMI دانش آموزان محاسبه شد. چاقي بر اساس BMI بالاتر از صدك ۹۵ BMI براي سن و جنس در مقايسه با سه مرجع CDC ، WHO و ايراني تعريف شد. در استفاده از IOTF از حدود مرزي منطبق با BMI مساوي ۳۰ استفاده شد. صدك ۹۵ TSF به تفكيك سن، جنس و شهر تعيين شد و ۵% دانش آموزاني كه داراي ضخيم ترين چين پوستي بودند (گروه چاق واقعي) انتخاب شدند. تجزيه و تحليل نهايي روي ۶۷۰۰ كودك انجام گرفت.
يافته ها : تعداد كودكان چاق بر اساس
TSF حدود ۵% بود. درصد كودكان چاق بر اساس چهار مرجع CDC، IOTF، WHO و مرجع ايراني به ترتيب ۴/۵%، ۹/۳%،۳/۶%، و ۶/۱۳% به دست آمد. ميزان توافق چهار مرجع مورد استفاده با TSF براي تعيين كودكان چاق بر اساس تعيين ضريب توافق كاپا (Kappa) در حد متوسط (۶۰/۰-۴۴/۰) بود. مرجع ايراني در چهار شهر مورد بررسي و در كل، كمترين ميزان توافق را نشان داد (۴۴/۰). حساسيت و ويژگي چهار مرجع چنين به دست آمد، CDC : 61% و ۵/۹۷%، IOTF : 55% و۷/۹۸%، WHO : 2/69% و ۹۷% و مرجع ايراني: ۳/۹۰% و ۴/%۹۰٫ كمترين ارزش اخباري مثبت و كارايي مربوط به مرجع ايراني بود.
نتيجه گيري: با وجود حساسيت بالاي مرجع ايراني، ارزش اخباري مثبت (درصد شيوع بيماري) كه از نظر قدرت تشخيصي هر روشي مهم ترين شاخص محسوب مي شود، در اين مرجع و به همان نسبت، كارايي آن در مقايسه با ساير مراجع پايين ترين بود. بر اساس يافته هاي مطالعه اخير و ويژگي هاي مرجع
WHO پيشنهاد مي شود كه در مطالعات آينده از مرجع WHO براي تعيين كودكان چاق استفاده شود.