مقاله تعيين مناطق آسيب پذير در برابر خشکسالي هاي احتمالي با استفاده از شاخص MFI و نقش آن در پراکنش مراکز جمعيتي دشت سراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعيين مناطق آسيب پذير در برابر خشکسالي هاي احتمالي با استفاده از شاخص MFI و نقش آن در پراکنش مراکز جمعيتي دشت سراب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسالي
مقاله خشکسالي
مقاله MFI,GIS
مقاله پراکنش جمعيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساري صراف بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف تحقيق حاضر استفاده از داده هاي مربوط به نقشه هاي دوره خشکسالي و ترسالي و مقايسه روند تغييرات داده ها به منظور تعيين نوسانات رطوبتي مي باشد. بدين منظور ابتدا داده هاي باران سنجي ماهانه ايستگاه هاي موجود در دشت سراب با استفاده از شاخص SPI (به عنوان يک استاندارد) بررسي شد. داده هاي حاصله به محيط  GIS منتقل گرديد و با استفاده از برنامه هاي جانبي نسبت به درون يابي متناسب داده ها در محيط GIS اقدام شد. در ادامه ارزيابي حساسيت سطح زمين در مقابل نوسانات عنصر بارش با روابط رياضي مدل سازي شد. نتايج نشانگر بالا بودن مقدار حساسيت پيکسل هايي است که از نوسانات رطوبتي بالاتري برخوردار هستند. مقايسه پراکنش نقاط روستايي با نتايج حاصل از شاخص MFI، نشانگر همبستگي بالايي بين تعداد خانوار و نيز تعداد نقاط سکونتگاه روستايي با شاخص نوسان رطوبتي مي باشد