مقاله تعيين منحني هاي همدماي جذبي خرما رقم استعمران و برازش مدل هاي مختلف براي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: تعيين منحني هاي همدماي جذبي خرما رقم استعمران و برازش مدل هاي مختلف براي آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرما
مقاله جذب
مقاله همدما
مقاله رطوبت
مقاله انرژي پيوندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزماني سيده شادي
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحني هاي هم دماي مواد غذايي در فرآيندهايي مانند آماده سازي، خشك كردن و انبارداري از اهميت زيادي برخوردار هستند. به دليل خصوصيات پيچيده مواد غذايي، برآورد تئوريك منحني هاي هم دما غير ممكن بوده و اندازه گيري تجربي مورد نياز مي باشد. در اين تحقيق منحني هاي هم دماي جذب خرما واريته استعمران (ساير) در دماهاي ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۶۰ درجه سلسيوس در ۸ فعاليت آبي در دامنه ۰٫۱۱-۰٫۸۵ به روش ايستا (وزن سنجي) مطابق با دستورالعمل COST 90 تعيين شد. شكل منحني ها با شكل عمومي منحني هاي همدما در مواد غذايي غني از قند مطابقت دارد. در تمامي دماها با افزايش فعاليت آبي، رطوبت تعادلي نيز افزايش مي يابد. افزايش دما در يك فعاليت آبي معين، مقدار رطوبت تعادلي را كاهش مي دهد. براي ارايه مدل رياضي مناسب به منظور رفتار تعادلي خرما مدل هاي گب، بت، ايگلسياس شريف و هالسي مورد بررسي قرار گرفت. جهت برازش از رگرسيون غير خطي استفاده شد. از ميان مدل ها، مدل هاي گب و ايگلسياس شريف دركليه دماها بهترين برازش را با داده هاي جذبي خرما نشان داد. انرژي پيوندي جذب براي خرماي استعمران تعيين گرديد.