مقاله تعيين مهارت ادراک بينايي دانش آموزان ۱۳-۱۱ ساله عادي مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر تهران بر اساس آزمون TVPS-R که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مهارت ادراک بينايي دانش آموزان ۱۳-۱۱ ساله عادي مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر تهران بر اساس آزمون TVPS-R
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ادراک بينايي
مقاله بهره ادراک بينايي
مقاله آزمون مهارت هاي ادراک بينايي (غير حرکتي) تجديد نظر شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حوايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: غلاميان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي فربد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ادراک بينايي در شکل گيري مهارت هاي اساسي دوران کودکي نقش بسزايي داشته و يکي از آزمون هاي مفيد جهت سنجش آن، آزمون مهارت هاي ادراک بينايي (غير حرکتي) تجديد نظر شده  (Test of Visual-Perceptual Skills (non-motor)-Revised, TVPS-R) مي باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين مهارت هاي ادراک بينايي دانش آموزان عادي تهران در رده سني ۱۱ تا ۱۳ سال بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي و مقطعي، تعداد ۲۸۸ دانش آموز عادي در رده سني ۱۱تا ۱۳ سال (۱۴۴ دختر و ۱۴۴ پسر) در ۵ منطقه شهر تهران با توجه به تراکم جمعيتي دانش آموزي در هر منطقه، بصورت تصادفي انتخاب شدند. مهارت هاي ادراک بينايي از طريق آزمون TVPS-R سنجيده شد. اطلاعات بر اساس جنسيت، چهار گروه سني، سه پايه تحصيلي و مناطق آموزشي طبقه بندي شد.
يافته ها: ميانگين نمرات آزمون بين دو جنس تفاوت معناداري نداشت (P>0.05). اگر چه در ميانگين نمره بهره ادراک بينايي تفاوت معناداري با توجه به گروه هاي سني و پايه هاي تحصيلي مشاهده شد (P<0.05)، ساير نمرات آزمون در متغيرهاي فوق تفاوت معناداري نداشت (P>0.05). در ميانگين نمرات آزمون بر اساس مناطق پنجگانه آموزشي تفاوت معناداري مشاهده گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: طبق نتايج، مهارت ادراک بينايي تحت تاثير فرهنگ و امکانات آموزشي است. از طرفي، با توجه به کاهش بهره ادراک بينايي با افزايش سن و پايه تحصيلي، توصيه مي شود به نقش امکانات آموزشي در مهارت ادراک بينايي توجه بيشتري مبذول گردد.