مقاله تعيين مولفه هاي زمينه توسعه حرفه اي مربيان مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين مولفه هاي زمينه توسعه حرفه اي مربيان مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه حرفه اي
مقاله زمينه توسعه حرفه اي
مقاله مربيان مراكز آموزشي جهاد كشاورزي
مقاله مراكز آموزش جهاد كشاورزي
مقاله مولفه هاي زمينه توسعه حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسند محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف اساسي تعيين مولفه هاي زمينه توسعه حرفه اي براي مربيان مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي كشور انجام شده است، تا بتوان ويژگي هاي زمينه توسعه حرفه اي آنها را شناسايي و بر اين اساس برنامه ريزي نمود. اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي بوده كه توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روايي (ديدگاه متخصصان) و پايايي (ضريب آلفاي كرونباخ (%۹۰٫۹۷= به انجام رسيده است. جامعه آماري تحقيق مربيان مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي مي باشند،‌ كه تعداد آنها بر اساس آمار موجود ۴۹۰ نفر است، كه از بين آنها نمونه گيري طبقه اي تصادفي (مراكز از جنبه كيفيت تدريس مربيان توسط موسسه آموزش عالي علمي كاربردي به سه دسته درجه ۱، ۲، ۳ تقسيم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه ۱۰۷ نفر برآورد گرديد. نتايج حاصله حاكي از آن است كه بر اساس ميانگين محاسبه شده، تمامي مولفه هاي زمينه توسعه حرفه اي در سطوح مطلوبي قرار داشته اند. تحليل عاملي نيز شش عامل (نگرش به توسعه حرفه اي به عنوان بخشي از نظام آموزشي و يك فرايند مادام العمر، تخصيص مناسب منابع و نهاده ها و بيان خروجي توسعه حرفه اي، مهيا بودن نهاده ها و فرصت هاي آموزشي، مديريت مشاركتي و بهره گيري از توان كاركنان، مديريت انعطاف پذير و توسعه حرفه اي نظام مند در ساختار مراكز) را با حدود %۵۷٫۲۲ تبيين واريانس نشان داد. نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها (كروسكال واليس) بر اساس رتبه مراكز نشان داد كه از جنبه عوامل مديريت مشاركتي و بهره گيري از توان كاركنان تفاوت معني داري در سطح %۵ و از جنبه مقياس مهيا بودن نهاده ها و فرصت هاي آموزشي تفاوت در سطح %۱ معني دار است.