مقاله تعيين مولفه هاي فرآيند توسعه حرفه اي مربيان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تعيين مولفه هاي فرآيند توسعه حرفه اي مربيان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه حرفه اي
مقاله فرآيند توسعه حرفه اي
مقاله مربيان مراکز آموزشي جهاد کشاورزي
مقاله مراکز آموزش جهاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسند محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق هدف اساسي تعيين مولفه هاي فرآيند توسعه حرفه اي براي مربيان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزي کشور بوده است، تا بتوان با طراحي فرآيند مناسب، براي توسعه حرفه اي و در نهايت توانمندسازي مربيان برنامه ريزي نمود. اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روايي (ديدگاه صاحب نظران) و پايايي (ضريب آلفاي کرنباخ – ۶۵/۹۴%) به انجام رسيده است. جامعه آماري تحقيق مربيان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزي مي باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود ۴۹۰ نفر است، که از بين آنها نمونه گيري طبقه اي تصادفي (مراکز از جنبه کيفيت تدريس مربيان توسط موسسه آموزش عالي علمي کاربردي به سه دسته درجه ۱، ۲، ۳ تقسيم شده اند) صورت گرفت و حجم نمونه ۱۰۷ نفر برآورد گرديد. نتايج حاصله حاکي از آن است که بر اساس ميانگين محاسبه شده، ديدگاه هاي مربيان در زمينه تمامي مولفه هاي فرآيند توسعه حرفه اي در سطوح مطلوبي قرار داشته است. تحليل عاملي نيز پنج عامل؛ يادگيري جديد بر مبناي تجارب قبلي، اعمال بازخورد آموزش در طراحي فرآيند، بهره گيري از روش هاي مشارکتي، بهره گيري از فرآيندهاي متنوع و بکارگيري روش هاي انفرادي را با ۲۸/۶۰% تبيين واريانس نشان داد. آزمون مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد که در بين مراکز درجه ۱، ۲ و ۳ از جنبه مولفه هاي فرآيند توسعه حرفه اي تفاوت معني داري در خصوص يادگيري جديد بر مبناي تجارب قبلي وجود دارد.