مقاله تعيين ميزان آلودگي بزهاي ذبح شده به ساركوسيستيس با روش هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان آلودگي بزهاي ذبح شده به ساركوسيستيس با روش هاي مختلف
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساركوسيستيس
مقاله بز
مقاله روش هضمي با پپسين
مقاله روش گسترش بافتي
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليمي اصل عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارشد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساركوسيستيس يكي از شايع ترين آلودگي هاي تك ياخته اي حيوانات اهلي در جهان محسوب مي شود. در مطالعه حاضر ميزان آلودگي گوشت بزهاي ذبح شده در كشتارگاه تبريز به ساركوسيستيس با روش هاي ماكروسكوپي، هضمي و تهيه گسترش بافتي مورد بررسي و مقايسه قرارگرفته است. بدين منظوردر مرحله اول ۴۰۰ راس بز را به تصادف انتخاب و اندام هاي مري، ران، بازو، ديافراگم و قلب با روش بازرسي لاشه (ماكروسكوپي) از نظر وجود كيست ساركوسيستيس بررسي گرديد. در مرحله دوم تعداد ۱۵۰ راس بز به ظاهر غيرآلوده را به طور تصادفي انتخاب و از اندام هاي مري، ران، بازو، ديافراگم و قلب نمونه برداري و با روش هاي هضمي و تهيه گسترش بافتي با و يا بدون رنگ آميزي به كمك ميكروسكوپ نوري از نظر وجود ساركوسيستيس بررسي شد. طبق نتايج به دست آمده آلودگي مري، ران، بازو ،ديافراگم و قلب بزها به کيست هاي ماكروسكوپي با روش بازرسي لاشه بترتيب ۲۵/ ، ۲۵/۰ ، ۷۵/۰ ، ۷۵/۱، و ۰% ولي با روش هضمي ۱۰۰% اندام هاي مذکور به کيست آلوده بوده اند. به طور كلي روش هضمي حساس ترين روش در آشكارسازي واقعي و تعيين ميزان آلودگي نشخوار كنندگان به ساركوسيستيس مي باشد. گرچه در بازرسي لاشه ها فقط ۷۵/۱% آنها به کيست سارکوسيستيس آلوده تشخيص داده شدند ولي روش هضمي نشان داد که ۱۰۰% آنها آلوده هستند.