مقاله تعيين ميزان تري متيل آمين و ارتباط آن با بار ميکروبي در بافت عضله ماهي شوريده (Otolithes ruber) نگهداري شده در يخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان تري متيل آمين و ارتباط آن با بار ميکروبي در بافت عضله ماهي شوريده (Otolithes ruber) نگهداري شده در يخ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار باکتريايي
مقاله بافت عضله
مقاله تري متيل آمين
مقاله ماهي شوريده
مقاله نگهداري در يخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري موگهي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده ورزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فضل آرا علي
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطرمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بيتا سراج
جناب آقای / سرکار خانم: مراديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه (زمستان، ۱۳۸۵) ميزان تري متيل آمين در بافت عضله ماهي شوريده (Otolithes rubber) در ارتباط با تغييرات بار باكتريايي (باكتري هاي سرمادوست و مزوفيل) در طي هجده روز نگهداري در يخ مورد ارزيابي قرارگرفت. نتايج نشان داد که غلظت تري متيل آمين و بار باکتريايي به طور معني دار طي دوره نگهداري در يخ افزايش يافت. تري متيل آمين در اولين روز نگهداري تشخيص داده نشد. اولين رديابي مربوط به روز سوم نگهداري بود. در اين تحقيق بهترين همبستگي بين تري متيل آمين با بار باكتريايي سرمادوست يافت شد (R2=0.91) و همچنين اين باکتري ها به عنوان ميکروارگانيسم غالب در مدت نگهداري تشخيص داده شدند. غلظت اوليه تري متيل آمين به ۱٫۳۶ ميلي گرم (در ۱۰۰ گرم عضله) و سر انجام به ۸٫۹۷ ميلي گرم (در ۱۰۰ گرم عضله) رسيد و اين در حالي بود که بار باکتريايي سرمادوست به بيش از ۱۰۸cfu/g  رسيده بود. ميانگين غلظت تري متيل آمين (در پانزدهمين روز) بالاتر از حد مجاز تشخيص داده شد.