مقاله تعيين ميزان سرب و كادميم در گوشت چهار گونه از کپور ماهيان رودخانه بهشت آباد استان چهار محال و بختياري و بررسي رابطه آن با سن و گونه ماهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان سرب و كادميم در گوشت چهار گونه از کپور ماهيان رودخانه بهشت آباد استان چهار محال و بختياري و بررسي رابطه آن با سن و گونه ماهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله کادميم
مقاله ماهي
مقاله اسپكترومتري جذب اتمي
مقاله رودخانه بهشت آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۹۰ نمونه از گوشت ماهيان صيد شده از رودخانه بهشت آباد شامل کپور معمولي(Cyprinus carpio)  29 عدد، کاراس (Carassius auratus gibelio) 15 عدد، کولي (Alburnus alburnus) 27 عدد و سياه ماهي آکولاتا (Capoeta aculeata) 19 عدد جمع آوري و پس از هضم نمونه ها به روش مرطوب، ميزان فلزات سنگين سرب و کادميم با استفاده از دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي كوره اندازه گيري شد. صيد ماهيان با استفاده از تور پرتابي در طي چهار فصل تابستان، پاييز و زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷صورت پذيرفت. نتايج بررسي نشان داد غلظت سرب و کادميم در نمونه هاي کپور معمولي ۱۸۱٫۶ و ۹۱٫۰۳، در ماهي کاراس ۱۹۱٫۰۷ و ۸۸٫۱۳، کولي ۱۴۵٫۷ و ۷۰٫۸۵ و سياه ماهي آکولاتا ۱۱۷٫۹۲ و ۶۰٫۶۸ ميکروگرم در کيلوگرم است. ميانگين کلي غلظت سرب و کادميم در گوشت ماهيان مورد آزمون به ترتيب ۱۵۹٫۰۲ و ۷۸٫۰۹ ميکروگرم در کيلوگرم بود ضمن اينکه ميانگين غلظت کادميم در نمونه هاي بررسي شده بيش از حداکثر مجاز اتحاديه اروپا بود. باقيمانده سرب و کادميم به ترتيب در ۱۰ درصد و ۵۷٫۵ درصد از نمونه ها بيشتر از حداکثر ميزان قابل قبول اتحاديه اروپا (۵۰ ميکروگرم در کيلوگرم) بود. بررسي آماري نشان داد اختلاف آماري معني داري بين سطوح کادميم و سرب در گوشت ماهيان مورد مطالعه با گونه ماهي وجود دارد (p<0.05). ميزان غلظت بالاي فلزات مذکور مخصوصا کادميم در گوشت ماهيان رودخانه بهشت آباد را مي توان به استفاده بي رويه از کودهاي مورد مصرف در کشاورزي که در بسياري موارد حاوي فلزات سنگين هستند و ورود پسآب آن به رودخانه نسبت داد.