مقاله تعيين ميزان سلامت و بيماري و مراقبت از خود گزارش شده توسط پزشکان عضو هيات علمي مجتمع هاي بيمارستاني امام خميني، سينا و فارابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان سلامت و بيماري و مراقبت از خود گزارش شده توسط پزشکان عضو هيات علمي مجتمع هاي بيمارستاني امام خميني، سينا و فارابي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامتي
مقاله بيماري
مقاله پزشکان
مقاله خواب
مقاله سوء مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: نبئي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين مطالعه تعيين ميزان سلامت و مراقبت از خود گزارش شده توسط پزشکان عضو هيات علمي بود.
روش کار: در اين مطالعهcase-study ، ۸۰ پزشک بيمارستان امام خميني، سينا و فارابي پرسشنامه هايي را به طور محرمانه پر نمودند. سپس آناليز توصيفي تک متغيره و دو متغيره توسط نرم افزار SPSS10 انجام شد.
يافته ها: %۶۰ پزشکان مرد و مجرد بودند. ميانگين سني پزشکان ۴۸ سال، ميانگين تعداد فرزندان ۲ نفر و BMI آنها ۲۵٫۱ بود. %۵۶٫۳ افراد درآمد ماهيانه ۱٫۵ تا ۵ ميليون تومان داشتند. ميانگين ساعات کار روزانه ۱۱ ساعت و۴۰  دقيقه، ميانگين استفاده از مرخصي ساليانه ۲۵ روز، ميانگين ميزان ورزش ۱ ساعت و ۴۰ دقيقه در هفته، و ميانگين ميزان خواب در شبانه روز ۶ ساعت و۲۰  دقيقه بود. %۶۱ افراد صبحانه و %۳۷٫۵ ميوه و سبزيجات کافي مصرف مي نمودند. %۳۱ از سيگار و %۲۲ از داروهاي روان گردان استفاده مي کردند.  %33 برنامه منظم معاينه دندان ها و %۲۲٫۵ برنامه چک آپ ساليانه داشتند. پزشکان رشته هاي اينترونشنال نسبت به غيراينترونشنال،BMI  بيشتر و کيفيت خواب شب بدتر داشتند. افزايش ساعات کار با کاهش کيفيت خواب شب و وضعيت نامناسب تر سلامت دهان و دندان مرتبط بود. همچنين تعداد روزهاي مرخصي و ساعات ورزشي با کيفيت کنترل بيماري پزشکان ارتباط داشت.
نتيجه گيري: افزايش ساعات کار و عدم استفاده از مرخصي ساليانه، جنبه هاي مختلف حفظ سلامتي اساتيد مورد مطالعه را تحت تاثير قرار داده است. عوامل دخيل در سلامت مانند ميزان خواب، مصرف ميوه و سبزيجات، ورزش، مراقبت از دندان ها، چک آپ ساليانه و … و همچنين نداشتن وقت کافي و انگيزه موجب عدم کنترل کامل بيماري در قشر پزشکي مي باشد
.