مقاله تعيين ميزان شيوع عفونت ويروس HGV در مبتلايان به سرطان خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۸۴ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان شيوع عفونت ويروس HGV در مبتلايان به سرطان خون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HBV
مقاله HGV
مقاله HCV
مقاله سرطان هاي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رمزي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ايلي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عفونت ويروس هاي ايجاد کننده هپاتيت به دليل پتانسيل ايجاد عفونت هاي حاد و مزمن در لکوسيت هاي خوني و به خصوص لنفوسيت ها يکي از علل احتمالي چالش برانگيز در بيماران مبتلا به انواع سرطان هاي خون محسوب مي گردند. امروزه از ميان ويروس هاي مختلف ايجاد کننده هپاتيت ويروسي HGV به دليل مکانيسم ناشناخته پاتوژنر در روند بروز و يا تشديد بدخيمي هاي خوني از جايگا ويژه اي برخوردار شده است. در اين تحقيق به منظور تشخيص سريع و به موقع عفونت ويروس HGV و تعيين نقش اين ويروس در وضعيت باليني مبتلايان به سرطان هاي خون، تعيين ميزان شيوع و نقش احتمالي اين ويروس مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش: در اين مطالعه ه به صورت گذشته نگر انجام گرديد، نمونه هاي خون حاوي EDTA در طول مدت دو و نيم سال از ۱۰۰بيمار مبتلا به انواع سرطان هاي خون و ۱۰۰ نفر مراجعه کننده به اين مرکز که عدم ابتلا به سرطان هاي خوني در آن تاييد شده بود، به عنوان گروه کنترل جمع آوري و پس از جداسازي پلاسما از نمونه هاي فوق تا زمان انجام آزمايش در دماي -۸۰ درجه سانتي گراد نگهداري شدند. به منظور تعيين ميزان شيوع عفونت گذشته ويروس هاي HBV، HGV و HCV آنتي ژن و آنتي بادي هاي ضد اين ويروس ها با آزمايش ELISA بررسي گرديد. همچنين وجود ويرمي ويروس HGV با آزمايش Nested-RT-PCR بر روي نمونه هاي افراد بيمار و گروه کنترل آزمايش گرديد.
يافته ها: آنتي بادي ضد آنتي ژن E2 ويروس HGV (Anti-E2-Ab) تنها در يک نفر ۱ درصد از مبتلايان به سرطان خون مشاهده شد که اين فرد فاقد سابقه ابتلا به عفونت ويروس هاي HBV و HCV بود. همچنين ژنوم HGV در ۴ (۴ درصد) بيمار مبتلا به انواع سزطا خون و يک نفر (۱ درصد) از افراد گروه کنترل گزارش شد و که از ميان اين افراد تنها در يک نفر از مبتلايان به سرطان خون عفونت همزمان با ويروس HBV (HBsAg+) تشخيص داده شد. ميان فراواني HBsAg در گروه بيمار و کنترل تفاوت معني دار (P=0.02) مشاهده گرديد. به علاوه ميان فاکتور جنسيت با حضور HBsAg ارتباط معني دارر (P=0.02) مشاهده شد، اما ميان هيچ يک از فاکتورهاي خطرساز و ايجاد عفونت HGV در افراد بيمار روابط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در اين بررسي ميزان شيوع پايين عفونت غير فعال و فعال HGV در بيماران مبتلا به سرطان خون در مقايسه با گروه کنترل مورد تاييد قرار گرفت. همچنين شناسايي عفونت مشترک HGV و HBV مي تواند توجه ساير محققان را براي مطالعه عفونت اين ويروس در جمعيت هاي وسيع تر مبتلا به نقص ها و بدخيمي هاي خوني به منظور مديريت تشخيصي و درماني صحيح تر اين گروه از سرطان ها جلب کند.