مقاله تعيين ميزان نيترات در كاهو، گوجه فرنگي و سيب زميني عرضه شده در ميدان تره بار تهران به روش HPLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان نيترات در كاهو، گوجه فرنگي و سيب زميني عرضه شده در ميدان تره بار تهران به روش HPLC
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاهو
مقاله گوجه فرنگي
مقاله سيب زميني
مقاله نيترات
مقاله نيتريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمقيم مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: خوش طينت خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مكي انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: كميلي فنود رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: پيرعلي همداني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيش از ۸۰% نيترات دريافتي انسان از طريق سبزيجات تامين مي شود. نيترات تجمع يافته در سبزيجات به نيتريت و نيتروز اسيدها تبديل و در صورت تركيب اين مواد با آمين هاي نوع اول و دوم، نيتروزآمين ها توليد مي شوند كه مخاطرات بهداشتي آنها به اثبات رسيده است. از آنجا كه در آخرين بررسي مصرف مواد غذايي كاهو، گوجه فرنگي و سيب زميني بيشترين ميزان سرانه مصرف را در گروه هاي سبزيجات برگي، بوته اي و غده اي داشتند، ميزان نيترات اين سبزيجات در شهر تهران تعيين شد.
مواد و روش ها: از كاهو، گوجه فرنگي و سيب زميني عرضه شده در ميدان مادر ميوه و تره بار شهر تهران در دو فصل تابستان و زمستان به تعداد حداقل ۲۵ نوبت نمونه گيري (در مجموع ۱۵۷ نمونه) و در هر نوبت، حدود ۳ كيلوگرم از هر نوع سبزي نمونه تهيه شد. آماده سازي نمونه ها شامل جدا كردن قسمت هاي غيرخوراكي، شست و شو با آب، يكنواخت كردن و خشك كردن به روش انجمادي بود. نمونه ها تا انجام آزمون در دماي ۱۸ نگهداري شدند. براي اندازه گيري نيترات از روش EC12014-2 و از آزمون هاي آماري ناپارامتريك Mann- Whitney، آناليز واريانس يك طرفه Kruskal-Wallis و مقايسه چندگانه Bon-Ferroni استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نيترات اندازه گيري شده در نمونه هاي كاهو، سيب زميني و گوجه فرنگي به ترتيب ppm 1123.46، ۱۸۸٫۴۱ و ۱۵۵٫۶۵ به دست آمد. به عبارت ديگر، ميزان نيترات در سبزيجات برگي بيشتر از غده اي و سبزيجات غده اي بيشتر از بوته اي بود.
ميانگين تجمع نيترات در كاهو در نمونه هاي تابستان (ppm 1223.57) بيشتر از نمونه هاي زمستان (۱۰۴۶٫۸۲ ppm) بود، ولي اثر فصل در مورد نمونه هاي گوجه فرنگي و سيب زميني برعكس بود (به ترتيب ppm 210.25 و ۲۶۴٫۲۴ در زمستان و ۱۰۱٫۱۱ و ۱۰۴٫۴۵ در تابستان). ميانگين نيترات در نمونه هاي كاهو در هر دو فصل در محدوده مجاز بين المللي و در مورد گوجه فرنگي و سيب زميني فصل زمستان بيشتر از حد مجاز بود.
نتيجه گيري: فصل برداشت مي تواند در ميزان تجمع نيترات سبزيجات، عامل تاثيرگذار باشد. تحقيقات بيشتر در خصوص ساير عوامل موثر مانند واريته و سن گياه، شرايط كشت عوامل محيطي و شرايط نگهداري پيشنهاد مي شود.