مقاله تعيين ميزان کفايت دياليز در بخش هاي همودياليز بيمارستان هاي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان کفايت دياليز در بخش هاي همودياليز بيمارستان هاي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله کفايت دياليز
مقاله نسبت کسر اوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزي طلب مهين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي دولت آبادي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي سي سخت صدراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه وهدف: بيماري هاي قلبي ـ عروقي و عدم کفايت همودياليز اصلي ترين عوامل تعيين کننده ناتواني و مرگ و مير در بيماران دياليزي است. بالا بردن کفايت همودياليز در پيش آگهي بيماران کاملا موثر است. روش هاي متعددي براي بررسي ميزان نياز و کفايت همودياليز وجود دارد. يکي از اين روش ها، بررسي و محاسبهKt/V بيماران همودياليزي است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان کفايت همودياليز بيماران مراجعه کننده به بخش هاي همودياليز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ مقطعي است که در سال ۱۳۸۸ بر روي ۴۱ بيمار واجد شرايط در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام شد. از کليه بيماران قبل و بعد از انجام همودياليز نمونه خون تهيه و ميزان نيتروژن اوره خون و کراتينين اندازه گيري شد. براي بررسي کفايت همودياليز از روش Kt/V و نسبت کسر اوره استفاده گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه، آزمون تي و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نيتروژن اوره خون قبل از دياليز، ۶۹٫۹±۲۳٫۶ ميلي گرم درصد و بعد از آن ۳۲٫۶۳±۱۱٫۹۶ ميلي گرم درصد بود که اختلاف معني داري را نشان مي دهد (P<0.05) .به طور کلي در بخش هاي همودياليز بيمارستان هاي استان، حداقل ميزانKt/V ، ۰٫۴۵ و حداکثر ۱٫۷۷ با ميانگين ۰٫۹۴±۰٫۴ بوده است. با توجه به معيارKt/V ،۱۷ نفر (۴۱٫۵ درصد) داراي کفايت مطلوب دياليز، ۳ نفر (۷٫۳ درصد) نزديک به ميزان مطلوب و ۲۱ نفر (۵۱٫۲ درصد ) کمتر از حد مطلوب بودند. حداقل ميزان نسبت کسر اوره، ۲۸ درصد و حداکثر ميزان آن ۷۵ درصد با ميانگين، ۵۰±۰٫۶۹ درصد بود. با توجه به معيار نسبت کسر اوره، ۱۱ نفر (۲۶٫۸ درصد) داراي کفايت مطلوب دياليز، ۱۰ نفر (۲۴٫۴ درصد) نزديک به ميزان مطلوب و ۲۰ نفر(۴۸٫۸ درصد) کمتر از حد مطلوب بودند.
نتيجه گيري: با توجه به معيار Kt/V و نسبت کسر اوره درصد بالايي از بيماران اين مراکز همودياليز ناکافي داشتند. با توجه به اهميت موضوع و ارتباط مستقيمي که بين ميزان کفايت همودياليز و نتايج کلينيکي و مرگ و مير وجود دارد، لازم است علل آن بررسي و رفع گردد.