مقاله تعيين ناهنجاري هاي عددي و ساختاري در مجموعه كروموزوم هاي موش هاي صحرايي مبتلا به سرطان پوست و بررسي مناطق متناظر آن ها در كروموزوم هاي انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تعيين ناهنجاري هاي عددي و ساختاري در مجموعه كروموزوم هاي موش هاي صحرايي مبتلا به سرطان پوست و بررسي مناطق متناظر آن ها در كروموزوم هاي انسان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۱۲
مقاله ۷
مقاله دي متيل بنزآنتراسن
مقاله سرطان پوست
مقاله نواربندي گيمسا
مقاله موش صحرايي نژاد SD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: همتا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: القا سرطان پوست در موش هاي صحرايي نژاد SD ايجاد تومورهايي را مي نمايد که از نظر فيزيولوژيکي و شيميايي شباهت هاي زيادي با تومورهاي پوستي در انسان دارد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ناهنجاري هاي عددي و ساختاري در مجموعه كروموزوم هاي موش هاي صحرايي مبتلا به سرطان پوست و بررسي مناطق متناظر آن ها در كروموزوم هاي انساني انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۲٫۵mg ماده کارسينوژنيکDMBA (7,12-Dimethylbenz[a]anthracene)  به طريق زير جلدي به موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي (SD) تزريق شد. سپس تومورهاي ايجاد شده در گروه هاي مورد آزمايش با روش هاي هيستوپاتولوژي، ايمنوهيستوشيمي و کشت سلول مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از سلول هاي حاصل از کشت سلولي به تهيه کروموزوم هاي متافازي اقدام و نواربندي گيمسا انجام گرديد. با کمک پايگاه هاي اطلاعاتي، ژن هاي ساکن در نواحي تغيير يافته شناسايي گرديد و همچنين جهت تعميم نقش احتمالي آنها به انسان از روش مقايسه ژنوميک استفاده شد.
يافته ها: تغييرات کروموزومي غير اتفاقي و متداول در بين حداقل ۱۵ سلول متافازي شامل: افزايش عددي کروموزوم هاي شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۸ و کاهش عددي در کروموزوم هاي شماره ۴، ۶، ۱۲، ۱۶ و همچنين تغييرات ساختاري از جمله حذف در کروموزوم هاي شماره ۱، ۴، ۵، ۶، ۱۷ ثبت گرديد. همينطور کروموزوم هاي مارکر در مدل هاي کروموزومي ديپلوئيدي و تريپلويدي، مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به تغييرات ساختاري ويژه مشاهده شده در کروموزوم هاي متافازي و با در نظر گيري بررسي مقالات مختلف، پيش بيني مي گردد ژن هاي  SRD5A2،BCAM SIRT2، AKT2، MLANA، RHOB،CANX  و TERT در بروز سرطان پوست دخالت داشته باشند. همچنين پيشنهاد مي گردد که ناهنجاري هاي ساختاري کروموزومي گزارش شده در اين پژوهش که محل استقرار احتمالي ژن هاي دخيل در اين سرطان مي باشند مورد کنکاش بيشتري واقع گردد تا ژن هاي کانديد بيشتري براي بررسي دقيق تر مشخص گردد.