مقاله تعيين نرم هاي استاندارد دريس (DRIS) براي چغندرقند پایيزه در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين نرم هاي استاندارد دريس (DRIS) براي چغندرقند پایيزه در استان خوزستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام مرجع
مقاله چغندرقند (Beta vulgaris L.)
مقاله دريس
مقاله غلظت عناصر غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درياشناس عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش تجزيه گياه به طور موفقيت آميزي براي ارزيابي تغذيه آن، توصيه کودي و افزايش کارايي کودها در زراعت چغندرقند استفاده مي شود. روش تلفيقي تشخيص و توصيه (DRIS) سيستم جامع تفسير نتايج تجزيه گياه است و تا حدود زيادي نارسايي هاي روش حد بحراني و دامنه کفايت را مرتفع ساخته است. مصرف بيش از حد کودها باعث افزايش عملکردريشه مي شود ولي کيفيت محصول را کاهش مي دهد. لذا ضروري است کودهاي شيميايي به صورت بهينه در زراعت چغندرقند استفاده شود. در تحقيق حاضر از ۳۸۳ مزرعه پراکنده در استان خوزستان طي مدت سه سال نمونه برداري گياه انجام و بانک اطلاعاتي حاوي ۵۵۰۰ داده شامل ترکيبات شيميايي گياه، عملکرد ريشه و قند ايجاد گرديد. بر اساس روش دريس مزارع به  ترتيب بر مبناي ۵۳ و ۶٫۳ تن در هکتار عملکرد ريشه و قند به دو جامعه عملکرد کم و زياد تقسيم شد. سپس کليه فرم هاي بيان متشکل از نسبت و حاصلضرب دو عنصري غلظت عناصر در دو جامعه مذکور تعيين گرديد. واريانس کليه فرم هاي بيان در دو جامعه برآورد شد و متعاقب آن نسبت واريانس فرم هاي بيان جامعه عملکرد کم به زياد تعيين گرديد (SB/SA). در نهايت دو سري ۵۵ تايي فرم بيان براي عملکرد ريشه و قند به عنوان مناسب ترين نرم هاي استاندارد دريس گزينش شد. ميانگين غلظت عناصر غذايي پرنياز و کم نياز در گياه چغندرقند به عنوان ارقام مرجع براي عناصر NO3-N، N، P، K و S، ۰٫۸۹۱، ۳٫۹۸۰، ۰٫۲۷۰، ۳٫۱۵۶ و ۰٫۵۲ درصد در ماده خشک و براي عناصر Mn، Zn، Fe، Cu و B 109، ۳۴، ۳۶۱، ۵/۱۶ و ۴۰ ميلي گرم بر کيلوگرم به دست آمد. هم چنين شاخص دريس براي عناصر غذاييNO3-N ، N، P، K، Mn، Zn، Fe، Cu، B و S محاسبه گرديد. به منظور صحت، دقت و ارزشمندي نرم ها و شاخص ها نتايج دو سري آزمايش کودي مورد آزمون قرار گرفت نتايج آزمون ها نشان داد نرم ها و شاخص ها داراي دقت کافي براي ارزيابي و تشخيص اختلالات تغذيه اي چغندرقند هستند.