مقاله تعيين نشانه هاي ترسيم خود در نقاشي سه گروه از کودکان داراي مشکلات دروني سازي شده، بروني سازي شده و بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعيين نشانه هاي ترسيم خود در نقاشي سه گروه از کودکان داراي مشکلات دروني سازي شده، بروني سازي شده و بهنجار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات رفتاري دروني سازي شده
مقاله مشکلات رفتاري بروني سازي شده
مقاله ترسيم خود و سياهه رفتاري کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مطلق مونا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين نشانه هاي «ترسيم خود» در نقاشي سه گروه از کودکان داراي مشکلات دروني سازي شده، بروني سازي شده و بهنجار به اجرا درآمده است
روش: براي شناسايي ٣٠ دانش آموز دروني سازي شده، ٣٠ دانش آموز بروني سازي شده و ٣٠ دانش آموز بهنجار، با استفاده از شيوه نمونه گيري هدفمند، تعداد ٤٠٠٠ فرم سياهه رفتاري کودک در ٣٤ دبستان منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران توزيع گشت و از ميان فرم هاي تکميل شده n=90 دانش آموز دختر و پسر انتخاب شدند. آزمون «ترسيم خود» بصورت انفرادي بر روي گروه هاي نمونه به اجرا درآمد و نقاشي هاي جمع آوري شده بر اساس جدولي متشکل از ١٥٠ نشانه ترسيمي مورد تفسير قرار گرفت.
يافته ها: آزمون خي دو نشان داد که فراواني ترسيم ١١ نشانه از جمله: ترسيم در پايين صفحه يا در حاشيه آن، عدم ترسيم موها، ترسيم تنه به شکل مربع مستطيل و غيره در کودکان دروني سازي شده و ١١ نشانه از جمله: ترسيم سر بزرگ، ارزنده سازي موها، ترسيم دست ها به شکل کمان رو به پايين و غيره در کودکان بروني سازي شده بطور معنادار بالا بوده است.
نتيجه گيري: نشانه ها بيانگر نمادهاي ناارزنده سازي خود، پايين بودن اعتماد به نفس و بازداري در گروه دروني سازي شده و نمادهاي ارزنده سازي خود و تمرکز بر خويشتن در گروه بروني سازي شده است.