مقاله تعيين نقش تنش هاي شغلي در عملکرد مديران نيروي انساني و راه کارهاي کاهش آن در يکي از نيروهاي مسلح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۳۰ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين نقش تنش هاي شغلي در عملکرد مديران نيروي انساني و راه کارهاي کاهش آن در يکي از نيروهاي مسلح
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش (فشار رواني)
مقاله تنش شغلي (فشار رواني شغل)
مقاله عملکرد
مقاله مديريت منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان يگانه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف شناسايي آثار تنش شغلي در عملکرد مديران نيروي انساني يکي از نيروهاي مسلح و شيوه هاي رويارويي براي کاهش آن ها از نظر مديران مذکور، انجام شده است.
روش: روش تحقيق به کار رفته از نوع پيمايشي (زمينه يابي) است و ازپرسشنامه هاي محقق ساخته، پس از اعتباريابي (با روايي و پايايي چشمگيري)، به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نمونه ها (n=57) به صورت تمام شمار از سراسر کشور انتخاب شده اند، پس از اجرا، داده هاي جمع آوري شده، با نرم افزار آماريSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج: مديران نيروي انساني نيروي مسلح مذکور در معرض روان فشارهاي شغلي متعدد و متنوعي قرار دارند که در آنان فشار رواني ايجاد مي کنند و در سطوح متفاوتي بر عملکرد آنان تاثير منفي دارد. آنان براي کاهش فشارهاي رواني – شغلي، روش هاي رويارويي با فشار رواني را به ميزان هاي متفاوت به کار مي برندکه در اغلب موارد تا حد خيلي زياد در بهبود عملکرد آنان موثر است.
بحث: مديران نيروي انساني نيروي مسلح مذکور، براي انجام وظايف شغلي مديريتي شان در چارچوب وظايف اساسي (تصميم گيري، سازماندهي ، برنامه ريزي، رهبري و کنترل) متحمل انواع روان فشار مي شوند. فشار رواني ناشي از اين روان فشارها از نظر مديران در سطوح (خيلي کم، تا خيلي زياد) بر عملکرد آنان تاثير منفي داشته که با به کارگيري روش هاي رويارويي، توانسته اند آثار اين تنشها را کاهش داده و وظايف مربوطه را انجام دهند.