مقاله تعيين نياز به نيتروژن ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از جدول رنگ برگ (LCC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تعيين نياز به نيتروژن ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از جدول رنگ برگ (LCC)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول رنگ برگ
مقاله گندم
مقاله مديريت نيتروژن
مقاله نيتروژن
مقاله LCC؛ .Triticum aestivum L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه  براي تشخيص وضعيت نيتروژن گندم رقم هاي سپاهان و پيشتاز با استفاده از جدول رنگ برگ (LCC) در آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا درآمد. کود نيتروژن از منبع اوره در مقادير صفر، ۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم نيتروژن خالص مورد مطالعه قرار گرفت. در مراحل پنجه زني، ساقه دهي و ظهور برگ پرچم از بالاترين برگ تکامل يافته گياه در هر تيمار با استفاده از جدول رنگ برگ، رنگ سنجي صورت گرفته و سپس درصد ازت کل در نمونه هاي سنجش شده بر اساس روش کجلدال اندازه گيري شد. نتايج آزمايش نشان داد که در تمامي مراحل اندازه گيري شده، رگرسيون مثبت و معني داري بين ميزان عددي جدول رنگ برگ و درصد ازت برگ وجود دارد. در مرحله ظهور برگ پرچم بالاترين ميزان همبستگي بين اين دو متغير مشاهده شد. بنابراين در شرايط آزمايش حاضر مي توان با استفاده از جدول رنگ برگ مقدار کمبود ازت گياه را در اين مرحله بدست آورد. همچنين با بررسي ارتباط بين مقادير عملکرد و ميزان عددي جدول رنگ برگ حد بحراني جدول براي گندم رقم سپاهان و رقم پيشتاز به ترتيب عدد ۴ و ۳ بدست آمد.