مقاله تعيين نياز هاي آموزشي باغ داران سيب کار (مطالعه موردي: شهرستان اقليد، استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تعيين نياز هاي آموزشي باغ داران سيب کار (مطالعه موردي: شهرستان اقليد، استان فارس)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي آموزشي
مقاله نيازسنجي
مقاله توليدکنندگان سيب شهرستان اقليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي نيازهاي آموزشي باغ داران سيب کار مي باشد. اهداف اختصاصي شامل تعيين روش هاي آموزشي مناسب و تعيين ارتباط بين ويژگي هاي شخصي و اجتماعي باغ داران و نيازهاي آموزشي آنان مي باشد. جامعه آماري تحقيق تعداد ۳۱۰ توليد کننده سيب در شهرستان اقليد استان فارس مي باشند که با استفاده از روش نمونه برداري خوشه اي تعداد ۱۷۰ نمونه از ۵ روستا مورد سرشماري قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان مي دهد بازديد مروجان مناسب ترين شيوه آموزشي از نظر افراد مورد مطالعه مي باشد. در نهايت مدل علي به دست آمده مشخص ساخت که متغير هاي ميزان سيب توليدي، تمايل به بازديد از مکان هاي کشت مالينگ و ارتباطات ۸۳ درصد از تغييرات نيازهاي آموزشي افراد را در زمينه سيب کاري برآورد مي نمايند.