مقاله تعيين نگارهاي موثر بر نفوذپذيري مخازن نفتي و گازي با روش تحليل آماري مقادير RSE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تعيين نگارهاي موثر بر نفوذپذيري مخازن نفتي و گازي با روش تحليل آماري مقادير RSE
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفوذپذيري
مقاله شبکه عصبي پس انتشار خطا
مقاله شاخص دوام نسبي آثار (RSE)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيکي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پوربناب حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسين يار غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيرايه گر آتنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذپذيري از خواص بسيار مهم مخازن نفت و گاز مي باشد و معمولا با روش هايي نظير آناليز مغزه و تست چاه که روش هاي هزينه بري هستند، به دست مي آيد. استفاده از نگارهاي ژئوفيزيکي، يکي از ابزارهاي مهم جهت شناخت خواص پتروفيزيکي مخزن، نظير نفوذپذيري و تخلخل مي باشد. عموما اغلب پارامترهاي پتروفيزيکي به طور مستقيم با نگار مخصوصي در ارتباط اند. اما تراوايي مخزن به راحتي با نگار خاصي انطباق داده نمي شود. مهم ترين نگارها براي تعيين نفوذپذيري، نمودار صوتي، چگالي، نوترون، مقاومت ويژه، شاخص فتوالکتريک و پرتو گاما مي باشند. اما طبيعي است که همه اين نگارها به يک اندازه در تعيين نفوذپذيري نمي توانند دخيل باشند و احتمالا بررسي همه نگارها ضروري نيست. به همين منظور، مي توان با استفاده از تکنيک شبکه هاي عصبي مصنوعي، مرتبه تاثير هر يک از نگارها را در تعيين نفوذپذيري مخزن تعيين کرد. همچنين با استفاده از روابط موجود در شبکه عصبي فاکتوري به نام دوام نسبي آثار (RSE) قابل محاسبه است که تاثير هر پارامتر ورودي بر خروجي را نشان مي دهد. با مطالعه RSE، مي توان نتيجه گرفت که هر نگار سهم خاصي در تعيين نفوذپذيري سنگ مخزن دارد و برخي از آ ن ها در اغلب اوقات نقش کم رنگي را ايفا مي کنند و لذا بهتر است که ابتدا به نگارهاي تاثيرگذارتر توجه شود. در اين راستا پس از آموزش شبکه عصبي مصنوعي، با داده هاي به دست آمده از نگارهاي ژئوفيزيکي به عنوان ورودي و نفوذپذيري افقي و قائم به عنوان خروجي هاي شبکه، وزن هاي مربوط به بهينه ترين شبکه عصبي، ذخيره شد و سپس با کمک روابط موجود، تاثير نسبي هر کدام از اين نگارها بر نفوذپذيري تعيين و مقادير RSE پارامترها ثبت گرديد. اين فرايند به دفعات انجام شد و نتايج به دست آمده به صورت درصد فراواني مقدار RSE در بازه [۱+،۱-] و به فواصل ۰٫۱ محاسبه و به صورت نمودار ميله اي رسم شدند. با مطالعه اين نمودارها، مشاهده شد که برخي نگارها همچون نگارهاي NPHI، RHOB،DT  و LLS نقش بيشتري در تعيين نفوذپذيري سنگ مخزن دارند.