مقاله تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR – RFLP در لام هاي رنگ آميزي شده مربوط به بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در شهرستان دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR – RFLP در لام هاي رنگ آميزي شده مربوط به بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در شهرستان دامغان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالك
مقاله ليشمانيا
مقاله واكنش زنجيره اي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ازني صادق
جناب آقای / سرکار خانم: راثي ياور
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي ارشادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجاران هما
جناب آقای / سرکار خانم: نوكنده زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ليشمانيوز يکي از مهمترين بيماري هاي عفوني جهان مي باشد. اين بيماري در بيش از نيمي از استان هاي ايران به عنوان مشکل بهداشتي مطرح مي باشد. تشخيص مخازن بيماري و همچنين تعيين هويت نوع انگل در انسان در شناسايي جنبه هاي اپيدميولوژيک بيماري وارایه برنامه کنترل اهميت زيادي دارد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۷ با استفاده از تکنيک PCR – RFLP در شهرستان دامغان انجام شده است. بررسي بر روي لام هاي رنگ آميزي شده با گيمسا مربوط به بيماران مشکوک به سالک و همچنين جوندگان صيد شده در روستاهاي آلوده که از نظر اجسام ليشمن مثبت بوده اند انجام شده است. DNA انگل از روي لام ها استخراج و با استفاده از پرايمر هاي اختصاصي ليشمانيا جهت تکثير قطعه ITS1 با روش PCR Conventional آزمايش شده اند و محصولات PCR تحت هضم آنزيمي (HaeIII) قرار گرفته اند.
نتايج: ۲۵ نمونه انساني و ۸ نمونه ازجونده رومبوميس اپيموس مورد آزمايش  PCR – RFLPقرار گرفتند. پس از الکتروفورز محصولات واکنش مشخص شد که انگل موجود در لام هاي انساني وجوندگان، ليشمانيا ماژور (عامل ليشمانيوز جلدي روستايي) مي باشد.
نتيجه نهايي: تكنيك PCR – RELP روش موثري جهت تعيين گونه انگل ليشمانيا در لام هاي رنگ آميزي شده با گيمسا که از انسان و مخازن حيواني گرفته شده مي باشد و از مزاياي اين روش اين است که بدون انجام تعيين توالي، تشخيص گونه هاي انگل ليشمانياي ايجاد کننده بيماري امکان پذير مي گردد.