مقاله تعيين واکنش فنولوژي ژنوتيپ هاي بهاره كلزا (.Brassica napus L) به تاريخ كاشت، دما و فتوپريود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تعيين واکنش فنولوژي ژنوتيپ هاي بهاره كلزا (.Brassica napus L) به تاريخ كاشت، دما و فتوپريود
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله مراحل فنولوژيک
مقاله رقم
مقاله روابط خطي و مدلينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تاريخ كاشت، دما و فتوپريود بر مراحل مختلف فنولوژيک ژنوتيپ هاي بهاره كلزا (Brassica napus L.) در آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي، در چهار تكرار و به مدت دو سال زراعي ۸۳-۱۳۸۱ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد بررسي شد. چهار تاريخ كاشت ۱۵ آبان، ۳۰ آبان، ۱۵ آذر و ۳۰ آذر در كرت هاي اصلي و چهار ژنوتيپ بهاره هايولا ۴۰۱، اس ۳، كوانتوم و آپشن ۵۰۰ در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. با تاخير در كاشت تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهي و شروع گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيک به طور معني داري كاهش يافت. فنولوژي کلزا تحت تاثير شرايط آب و هوايي مختلف طي دو سال قرار گرفت. در هر دو سال، روابط خطي قوي بين تاريخ کاشت با تعداد روز از کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا شروع گلدهي و شروع گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيک وجود داشت. بين ميانگين دماي هوا طي دوره هاي مختلف نموي با طول اين دوره ها رابطه خطي منفي وجود داشت، که به ترتيب ۸۶، ۸۹ و ۹۲ درصد از تغيير را در دوره هاي نموي کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا شروع گلدهي و شروع گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيک توجيه کرد. بنابراين، تغييرات دماي هوا در تاريخ هاي مختلف کاشت دو سال آزمايش به خوبي طول دوره کاشت تا سبز شدن و شروع گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيک را در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه تعيين کرد، در حالي که طول دوره سبز شدن تا شروع گلدهي علاوه بر دما تحت تاثير فتوپريود قرار گرفت. از روابط بين تاريخ کاشت، دما و فتوپريود با فنولوژي ژنوتيپ هاي کلزا مي توان در مدل سازي نمو و رشد آنها استفاده کرد.