مقاله تعيين و ارزيابي سياست هاي حمايت از توليدکنندگان خرما در برنامه هاي توسعه اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تعيين و ارزيابي سياست هاي حمايت از توليدکنندگان خرما در برنامه هاي توسعه اقتصادي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست حمايت از توليدکننده
مقاله حمايت از قيمت بازاري
مقاله پرداخت بودجه اي
مقاله خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه، برآورد مقدار حمايت از توليدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژي سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي است. در اين پژوهش حمايت از توليدکننده خرما، براي هر هکتار در طي چهار برنامه توسعه اقتصادي بررسي مي شود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که، بر مبناي نرخ ارز سايه اي (واقعي)، ميانگين حمايت از قيمت بازاري در هر هکتار در سال هاي برنامه اول و دوم، منفي و به ترتيب برابر ۳۹۷۶۰۲۵۹ و ۷۵۶۸۵۳ ريال است. ميزان اين حمايت ها در برنامه سوم مثبت و برابر ۸۸۶۸۷۸ ريال و در برنامه چهارم توسعه منفي و برابر ۲۲۵۲۱۴۳ ريال مي باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادي، با پرداخت هاي بودجه اي ۱۷۲۸۷۵۸۶، ۳۹۸۴۷۲۴، ۲۲۱۲۳۷۵، ۱۹۸۲۵۶۷ ريال در هر هکتار خرما، به ترتيب بيشترين پرداخت هاي بودجه اي را دارند. بنابراين برنامه سوم توسعه در حمايت از قيمت بازاري و برنامه دوم در حمايت هاي بودجه موفق ترين برنامه هاي توسعه کشور در توليد خرما هستند.