مقاله تعيين و اولويت بندي عوامل اصلي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي کوچک و متوسط کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۸۸ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين و اولويت بندي عوامل اصلي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي کوچک و متوسط کشور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اصلي موفقيت
مقاله مديريت دانش
مقاله سازمان هاي کوچک و متوسط
مقاله تجزيه و تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: والمحمدي چنگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش بر اساس مطالعه دقيق عوامل اصلي موفقيت براي اجراي مديريت دانش که توسط محققان و صاحب نظران گوناگون به صورت نظري و تجربي صورت گرفته است، ۱۲ عامل اصلي و عناصر فرعي هر يک از اين عوامل شناسايي شدند. در ادامه بر پايه اين عوامل اصلي موفقيت و عناصر مربوطه، يک ابزار در قالب پرسشنامه براي تعيين اهميت و اولويت آنها از ديدگاه خبرگان حوزه مديريت دانش توسعه داده شد. به کمک آزمون هاي آماري پايايي و اعتبار اين ابزار از جمله اعتبار ساختاري آن با استفاده از تجزيه و تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفته و تاييد شده است. سپس اهميت و اولويت اين عوامل اصلي موفقيت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که بر اساس اين تجزيه و تحليل، رهبري و پشتيباني مديريت ارشد و فرهنگ سازماني به عنوان مهم ترين عوامل اصلي موفقيت و پاداش دهي و ايجاد انگيزه و الگوبرداري از بهترين ها (بهينه کاوي) از کمترين اهميت و رتبه برخوردار شدند. اهميت و اولويت (رتبه) اين مجموعه عوامل اصلي موفقيت مي تواند به عنوان يک راهنما براي سازمان هاي کشور خصوصا بخش کوچک و متوسط در جهت اولويت بندي و تنظيم فعاليت هاي مديريت دانش مورد استفاده قرار گيرد. همچنين محققين مي توانند از اين ابزار براي درک بهتر فعاليت هاي مرتبط با مديريت دانش و ايجاد مدل هايي استفاده کنند که به گسترش حوزه مديريت دانش خواهد انجاميد.