مقاله تعيين و بهينه سازي عوامل موثر تابش ليزر بر خاصيت کشساني پوست با به كارگيري مدل تركيبي تحليل پوششي داده ها و طراحي آزمايش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تعيين و بهينه سازي عوامل موثر تابش ليزر بر خاصيت کشساني پوست با به كارگيري مدل تركيبي تحليل پوششي داده ها و طراحي آزمايش ها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزر کم توان
مقاله طراحي آزمايش ها
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان بنادكي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: متقيان فريده
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين تحقيق به دنبال بررسي تاثير ليزر قطبيده بر استحکام بافت و تعيين خصوصيات يک تابش مناسب با حداقل تعداد آزمايش است و به اين منظور  از طراحي آزمايش ها (DOE) استفاده کرده است. پس از طراحي و انجام آزمايش ها در دو مرحله، تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي عملکرد آزمايش هاي هر مرحله استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق، علاوه بر تعيين مشخصات تابش مناسب، راهنماي خوبي جهت تعيين نحوه انجام آزمايش ها در تحقيقات مشابه مي باشد.
مواد و روشها: نمونه مورد استفاده در آزمايش هاي هر مرحله بافتي صفحه اي شامل فيبرهاي كلا‍‍ژن و الاستين است که از غشا روي عضلات و استخوان هاي دنده گوسفند برداشته شده است. در هر آزمايش ضريب الاستيسيته نمونه در دستگاه كشش سنج قبل و بعد از تابش ليزر مورد اندازه گيري قرار مي گيرد. تغيير نسبي اين ضريب معياري جهت تعيين تغيير استحكام بافت پس از تابش ليزر است. همچنين، مدل خروجي محور تحليل پوششي داده ها براي بررسي عملکرد طرح هاي آزمايش به کار برده شد.
نتايج: تابش پرتوهاي ليزر با قطبش موازي به مدت ۱۰ ثانيه، موجب تغيير مطلوب استحکام کششي بافت مي شود. نتايج حاصل از کاربرد تحليل پوششي داده ها نيز مويد کاراتر بودن آزمايش هاي مرحله اول است.
بحث و نتيجه گيري: هدف از اين تحقيق ترکيب روش طراحي آزمايش ها با تحليل پوششي داده ها جهت بررسي اثر ليزر بر خاصيت  ويسكوالاستيسيته بافت و عوامل موثر بر آن بود. با توجه به کاراتر بودن مدل ارايه شده در مرحله يک، مي توان در تحقيقات مشابه آتي براي حدف مرحله دوم، سطوح بيشتري براي طرح آزمايش مرحله اول در نظر گرفت.