مقاله تعيين و پهنه بندي حريم بهداشتي چاه هاي آشاميدني مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تعيين و پهنه بندي حريم بهداشتي چاه هاي آشاميدني مشهد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حريم بهداشتي،آب زيرزميني
مقاله مدل رياضي
مقاله انتقال ميکروارگانيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: افشين سارا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر مشهد تا سال ۱۳۹۰ داراي جمعيتي حدود ۳ ميليون نفر و نياز آبي سالانه حدود ۳۰۰ ميليون متر مکعب خواهد بود. با توجه به نقش منابع آب زيرزميني در استخراج آب و تامين آب آشاميدني شهرها، استفاده از چاه هاي آب داخل محدوده شهر امري اجتناب ناپذير است. بنابراين، براي حفاظت از منابع آب زيرزميني و در نتيجه حفظ چاه هاي آب آشاميدني از خطر آلوده شدن، برنامه ريزي مديريت جامع کيفيت منابع آب امري ضروري است. يکي از اهرم هاي مهم در اين برنامه ريزي، تعيين و رعايت حريم چاه هاي آب آشاميدني است. حريم بهداشتي يک چاه، محدوده اي است که در اطراف آن، اگر ذره اي آلودگي قرار گيرد، حداقل طي مدت پنجاه روز به چاه برسد، تا ميکروارگانيسم ها در مسير حرکت به طرف چاه در اين مدت از بين رفته، خطري براي آلودگي آب به وجود نياورند. بنابراين؛ براي آنکه چاه آب آشاميدني فاقد آلودگي ميکروبي باشد، بايد فاصله مناسبي را بين منبع آلودگي و آن چاه در نظر گرفت. از آنجايي که تعداد قابل توجهي از چاه هاي آب آشاميدني مشهد در داخل محدوده شهر قرار گرفته اند، که در اطراف آنها منابع آلوده کننده بيولوژيک وجود دارد، بنابراين، تعيين و محاسبه بهينه و دقيق حريم چاه ها بايد بر اساس مباني علمي انجام پذيرد، زيرا محاسبه و اعمال حريم کوچک تر، خطر آلودگي آب چاه را بالا برده، حريم بزرگتر، به لحاظ در برگرفتن زمين هاي محدوده اطراف حريم، اتلاف سرمايه را به دنبال خواهد داشت. در اين تحقيق، براي محاسبه حريم بهداشتي ۱۷۴ حلقه چاه آب آشاميدني شهر مشهد از مدل رياضي انتقال ميکروارگانيسم ها که از جمله روش هاي محاسباتي _ عددي در تعيين حريم بيولوژيک چاه محسوب مي شود، استفاده شده است. پس از تعيين ضرايب هيدروديناميک آبخوان براي هر يک از ۱۷۴ حلقه چاه مذکور، خطوط همزمان رسيدن آلودگي به چاه بهره برداري با استفاده از مدل کينزل بک تعيين و رسم گرديد. سپس، سطح شهر مشهد به لحاظ حريم بهداشتي چاه هاي آب آشاميدني پهنه بندي شده است. نتايج اين بررسي، حاکي از آن است که چاه هاي آشاميدني شهر مشهد به دليل تفاوت در خصوصيات آبخوان در مناطق مختلف شهر داراي حريم هاي متفاوتي بوده که بين ۲۷۰ تا۳۵۰ متر متغير است. به طوري که در مناطق مرکزي شهر (اطراف حرم به سمت ميدان شهدا و راه آهن)، حريم بهداشتي چاه هاي آب ۲۷۰ تا ۲۹۰ متر بوده و به سمت شمال غربي شهر مشهد، اين حريم افزايش يافته و بين ۳۲۰ تا ۳۵۰ متر است. بنابراين، دامنه اين حريم از غرب و شمال غربي به سمت شرق مشهد به طور نسبي کاهش مي يابد.