مقاله تعيين پارامترهاي رسيدگي هلو با استفاده از امواج فراصوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعيين پارامترهاي رسيدگي هلو با استفاده از امواج فراصوت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص فيزيكوشيميايي
مقاله خواص مكانيكي
مقاله رسيدگي
مقاله فراصوت
مقاله هلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي نجف آبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: آق خاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بيرقي طوسي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت ميوه  در مراحل مختلف رشد و انبارداري تغيير كرده و مي توان با بررسي خصوصيات آن، به مرحله رسيدگي ميوه دست پيداکرد. امواج فراصوت ضمن عبور از داخل بافت ميوه، بسته به نوع بافت و تراکم آن، تضعيف گرديده و سرعت آن نيز تغيير مي يابد؛ لذا ممكن است بتوان با محاسبه مقدار ضريب تضعيف و سرعت آن، به صورت غيرمخرب، خصوصيات بافت ميوه و در نتيجه ميزان رسيدگي آن را تعيين نمود. در اين تحقيق، ميوه هاي هلو رقم هسته جداي تبريزي به گروه هاي رسيده، نيمه رس، بزرگ و كوچك تقسيم بندي شد و به  وسيله انجام آزمون حسي ميوه ها، صحت گروه هاي رسيده و نيمه رس تاييد گرديد. سپس علاوه بر اندازه  گيري دو پارامتر ضريب تضعيف و سرعت موج فراصوت، پارامترهاي کيفي و کمي ميوه شامل ابعاد، جرم، چگالي، سفتي (بدون پوست و با پوست)، قندكاهنده، اسيديته، pH، درصد ماده  خشک و ميزان مواد جامد محلول که از جمله شاخص هاي رسيدگي هلو مي باشند، اندازه گيري شد و با پارامترهاي فراصوت مقايسه گرديد. نتايج نشان داد كه اندازه ميوه بر ضريب تضعيف موج و درجه رسيدگي آن بر سرعت موج فراصوت تاثير معني داري مي گذارد. رابطه ضريب تضعيف با سفتي بدون پوست در گروه هاي نيمه رس و رسيده با ضرايب همبستگي بالاي ۰٫۸۰ و به  طور مشابه رابطه ضريب تضعيف با سفتي با پوست در هريک از گروه هاي فوق با ضرايب همبستگي بالاتر از ۰٫۷۰ و در هر دو حالت با معادلات درجه ۲ به دست آمد. همچنين همبستگي ضريب تضعيف و سرعت موج با pH و رابطه سرعت موج فراصوت با اسيديته ميوه نيز بالاتر از ۰٫۸۰ گزارش شد.