مقاله تعيين پارامترهاي سينتيکي تجزيه نفت خام با استفاده از باکتري سودوموناس آئروژنوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تعيين پارامترهاي سينتيکي تجزيه نفت خام با استفاده از باکتري سودوموناس آئروژنوزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام
مقاله تجزيه بيولوژيکي
مقاله ضرايب بيوسينتيک
مقاله تصفيه فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي خوزاني اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي خوزاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ورود ترکيبات نفتي به محيط زيست در کليه مراحل مختلف استخراج، حمل و نقل، نگه داري و … در صنايع نفت امکان پذير است. بدين سبب محققين فراواني بر روي حذف ترکيبات نفتي در محيط به روش هاي گوناگون فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي مطالعه نموده اند. از جمله روش هاي مورد استفاده در حدف ترکيبات نفتي از محيط، روش هاي بيولوژيکي مي باشد که به دليل سادگي و اقتصادي بودن معمولا بيش از ساير روش ها مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از انجام اين تحقيق تعيين ضرايب بيوسينتيک فرآيند حذف نفت توسط ميکروارگانيسم جدا شده درتحقيقات قبلي از سويه سودوموناس آئروژنوزا بر اساس معادله مونود بود.
روش بررسي: در اين مطالعه پارامترهاي سينتيکي فرايند حذف بيولوژيکي نفت توسط ميکروارگانيسمي از سويه سودوموناس آئروژنوزا که قبلا در تحقيقات منتشر شده از خاک پمپ بنزين جداسازي شده بود و براي تجزيه ترکيبات نفتي مورد استفاده قرار گرفته بود، تعيين گرديد. ميکروارگانيسم ها در اين مطالعه در محيط کشت مايع که حاوي نفت خام به عنوان تنها منبع کربن بود رشد يافتند. در نهايت با تعيين مقدار ميکروارگانيسم و غلظت نفت ضرايب بيوسنتيک مشخص شدند. براي اين امر از معادله اصلاح شده مونود استفاده شد.
يافته ها: با توجه به اينکه پل ارتباطي بين نتايج حاصل از مطالعات آزمايشگاهي و کاربردهاي صنعتي حذف بيولوژيکي در تصفيه فاضلاب، تعيين ضرايب بيوسينتيک است، مطالعات بيوسينتيک براي تکميل نتايج تحقيقات قبلي انجام پذيرفت. در اين مطالعه ميزان kd برابر ۰٫۱۰۷ بر معکوس روز،Y  برابر با ۰٫۸۸۲ ميلي گرم بر ليتر،k  برابر با ۹٫۳۹ بر معکوس روز و در نهايت Ks برابر با ۱۶۹٫۳ ميلي گرم بر ليتر در روز محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه مشخص گرديد که امکان استفاده از سودوموناس آئروژنوزا در مقياس صنعتي وجود دارد. نتايج اين مطالعه نيز منجر به معرفي پارامترهاي بيوسينتيکي گرديد.