مقاله تعيين پارامترهاي طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در مناطق سردسير کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تعيين پارامترهاي طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در مناطق سردسير کشور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار آلي
مقاله سرانه
مقاله طراحي تصفيه خانه فاضلاب
مقاله مناطق سردسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدراشد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: حسني اميرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعيين مشخصات کمي و کيفي فاضلاب خام ورودي به تصفيه خانه ها يکي از ارکان اصلي طراحي صحيح تصفيه خانه هاي فاضلاب به حساب مي آيد. اين مطالعه با هدف تعيين پارامترهاي طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري براي مناطق سردسير کشور انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي سه تصفيه خانه فاضلاب شهرکرد، بروجن و فارسان واقع در استان چهارمحال و بختياري به عنوان پايلوت در منطقه سردسير انتخاب و مشخصات کمي و کيفي فاضلاب ورودي به آنها در يک دوره يکساله (سال ۱۳۸۶) بررسي گرديد. علاوه بر اندازه گيري پيوسته دبي فاضلاب ورودي به تصفيه خانه، دما،pH  ورودي، غلظت اکسيژن خواهي شيميايي (COD)، غلظت اکسيژن خواهي بيوشيميايي پنج روزه (BOD)، مواد معلق(TSS) ، مواد معلق فرار (VSS)، نيتــــروژن کجلدال (TKN)، فسفر فسفاتي، در نمونه هاي مرکب ۲۴ ساعته متناسب با دبي، اندازه گيري شد. داده ها به کمک آزمون هاي آماري t و ANOVA تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سرانه پارامترهاي مورد تحقيق در اين مطالعه بر حسب گرم در روز به ازاي هر نفر براي BOD5 معادل ۴۱، COD معادل ۶۰،TSS  معادل ۶۵، VSS معادل ۴۷،TKN معادل ۸٫۳ و براي فسفات معادل ۰٫۹۳ و متوسط توليد فاضلاب، ۱۷۷ ليتر به ازاي هر نفر در روز و ضريب حداکثر و حداقل دبي فاضلاب به ترتيب ۱٫۷۶ و ۰٫۲۹ بدست آمد. مقايسه نتايج پارامترهاي سرانه مورد نظر در سه تصفيه خانه اختلاف معني داري بين پارامترهاي BOD5، COD، نيتروژن کجدال و فسفر وجود نداشت ولي ميزان TSS، VSS در تصفيه خانه هاي مورد مطالعه بيشتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: استفاده از پارامترهاي طراحي خاص کشورهاي توسعه يافته جهت طراحي در شهرهاي ايران مناسب نمي باشد لذا پيشنهاد مي گردد از پارامترهاي طراحي منطبق با شرايط آب و هوايي مختلف و مشخصات واقعي فاضلاب ها به منظور بالا بردن راندمان در راهبري و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب استفاده گردد.