مقاله تعيين پاسخ سکوهاي نيمه مغروق در برابر امواج خطي به روش تقريبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي دريا از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تعيين پاسخ سکوهاي نيمه مغروق در برابر امواج خطي به روش تقريبي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ حركتي
مقاله سكوي نيمه مغروق
مقاله تحليل طيفي
مقاله روش موريسون
مقاله پاسخ حدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارايه يک روش تحليلي ساده و سريع براي برآورد مقدار حركت ها و تكانهاي سكوهاي نيمه مغروق بر اساس مفاهيم معادله موريسون، هدف اصلي اين تحقيق مي باشد. امواج به صورت مايل به سكو برخورد كرده، نظريه امواج دامنه كوتاه خطي مورد استفاده قرار گرفته است. براي محاسبه ضرايب ميرايي از داده ها و نتايج تجربي و براي ضريب جرم اضافه، تركيبي از داده ها و نتايج تجربي و تئوري مورد استفاده قرار گرفته است. براي سادگي بيشتر از اثرات اندركنش المانهاي نيمه مغروق بر ميدان سيال اطراف صرفنظر شده است. ناديده گرفتن اثر جريان هاي محيطي بر تغيير پروفيل امواج و ناديده گرفتن تاثير طيف باد نيز بعنوان فرضيات ساده کننده ديگر لحاظ گرديده اند. با کاربرد روش پيشنهادي امکان تحليل طيفي بسيار سريع براي تعيين پاسخ سكو در درجات آزادي مختلف بر اساس آمار حالات دريا فراهم شده است. در انتها براي نمايش قابليت هاي روش پيشنهادي و بررسي صحت نتايج آن، سکوي AKER H-4-2 DP مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از تحليل توسط نرم افزار MOSES مقايسه گرديده اند که بيانگر توافق نسبي و تقريبا قابل قبول نتايج مي باشد.