مقاله تعيين پتانسيل تعدادي از ريزوبيومهاي بومي به عنوان باکتريهاي محرک رشد گياه و نقش آنها در کاهش اتيلن تنشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۶۱ تا ۶۷۰ منتشر شده است.
نام: تعيين پتانسيل تعدادي از ريزوبيومهاي بومي به عنوان باکتريهاي محرک رشد گياه و نقش آنها در کاهش اتيلن تنشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزوبيوم
مقاله ACC deaminase
مقاله اتيلن
مقاله کودهاي زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: يخچالي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدار اتيلن در شرايط تنشي به ميزان قابل توجهي در گياه افزايش پيدا مي کند و باعث پيري زودرس گياه مي گردد. برخي از باکتريهاي محرک رشد گياه حاوي آنزيمي به نام ACC deaminase هستند که قادر است ۱-آمينوسيکلوپروپان -۱- کربوکسيلات (ACC) که پيش ماده مستقيم اتيلن در گياهان است را به آمونيوم و آلفاکتوبوتيرات تبديل و از اين طريق موجب کاهش سطح اتيلن ناشي از تنش شود. در اين تحقيق ۳۳۰ سويه ريزوبيوم از چهار گروه Sinorhizobium meliloti (168سويه(،Rhizobium leguminosarum bv. Viciae (44 سویه)، R. leguminsarum b.v phaseoli (58 سویه) و Mesorhizobium ciceri (60 سویه) بومي خاکهاي مناطق مختلف ايران از نظر توان توليد آنزيم ACC deaminase مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که ۲۸٫۲ درصد از کل سويه ها داراي توان توليد آنزيمACC deaminase  مي باشند. بر اساس اين طبقه بندي ۴۶٫۵ درصد از سويه هايS. meliloti ، ۱۳٫۶ درصد از سويه هاي R. leguminosarum bv. Viciae،۸٫۶  درصد از سويه هاي R. leguminosarum bv.Phaseoli و ۶٫۷ درصد از سويه هاي M. ciceri مورد مطالعه داراي اين آنزيم تشخيص داده شدند. سويه هاي داراي توان توليد آنزيم ACC deaminase بر اساس اندازه قطر کلني روي محيط کشت ريزوبيوم حاوي ACC نسبت به شاهد در پنج گروه صفر، ۴-۲، ۶-۴، ۸-۶ و ۱۰-۸ ميلي متر تقسيم بندي شدند. از هر گروه چهار سويه براي ادامه تحقيقات انتخاب شدند. توان توليد اکسين (IAA)، سيانيد هيدروژن (HCN)، سيدروفور و توان حل کنندگي فسفاتهاي آلي و معدني نامحلول توسط سويه هاي انتخابي نيز بررسي شد. نتايج نشان داد که توان توليد ايندول استيک اسيد (IAA) در سويه هاي مختلف انتخابي بين صفر تا ۲۱ ميکروگرم در ميلي ليتر در ۲۴ ساعت بود. توان توليد سيدروفور بر اساس ميانگين نسبت قطر هاله به کلني بر روي محيط CAS آگار بين صفر تا ۲٫۷ بود. توان حل کنندگي فسفاتهاي آلي و معدني نامحلول و توليد سيانيد هيدروژن در سويه هاي انتخابي مشاهده نگرديد. توسعه کودهاي زيستي داراي مزيت توليد آنزيمdeaminase  ACC يکي از مهمترين اهداف ادامه تحقيق بر روي اين سويه ها است.