مقاله تعيين ژنوتيپ هاي خودسازگار بادام حاصل از يک برنامه اصلاحي و تشخيص آلل هايS در برخي ارقام و ژنوتيپ هاي خارجي بادام با استفاده از روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تعيين ژنوتيپ هاي خودسازگار بادام حاصل از يک برنامه اصلاحي و تشخيص آلل هايS در برخي ارقام و ژنوتيپ هاي خارجي بادام با استفاده از روش PCR
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله تونو
مقاله سوپرنوا
مقاله خود سازگاري
مقاله خودناسازگاري،PCR ساده و PCR مرکب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: افقي حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات توليد بادام مساله خودناسازگاري ارقام بادام است. در اين تحقيق ابتدا تعدادي از ژنوتيپ هاي برتر ايراني و خارجي از نظر وضعيت خودسازگاري مورد بررسي قرار گرفتند و در ادامه دورگ گيري بين ارقام خودسازگار تونو و سوپر نوا با ده ژنوتيپ مرغوب خودناسازگار انجام شد. وضعيت آلل هاي نتاج با استفاده از روش هاي کلاسيک (پوشاندن با کيسه) و مولکولي (PCR) مورد بررسي قرار گرفتند. در روش PCR ساده از جفت آغازگر SfF-SfR استفاده شد که ژنوتيپ هاي خودسازگار نواري با طول ۴۵۰ جفت باز توليد کردند و در ژنوتيپ هاي خودناسازگار هيچگونه نواري مشاهده نشد. بر اساس نتايج به دست آمده از تعداد کل ۱۹۵ دانهال دورگ توليد شده، ۱۱۰ دانهال خودسازگار و ۸۵ دانهال خودناسازگار تشخيص داده شدند که نسبت هاي به دست آمده براي آلل هاي S در جمعيت هاي حاصله با نسبت هاي مورد انتظار (مندلي) مطابقت داشت و اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد. در تحقيق ديگر آلل هاي S هر کدام از ارقام و ژنوتيپ هاي خارجي مشکوک با استفاده از روش PCR ساده و مرکب بررسي شد. در اين تحقيق آلل هاي S هر کدام ازارقام و ژنوتيپ هاي مورد بررسي مشخص و وضعيت آن ها از نظر خود سازگاري و يا خودناسازگاري تعيين شد.