مقاله تعيين ژنوتيپ ويروس هپاتيت B در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين ژنوتيپ ويروس هپاتيت B در استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هپاتيت B
مقاله ژنوتيپ
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نژاد وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: مولانا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بازوري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حدود %۵ جمعيت دنيا به ويروس هپاتيت B آلوده هستند. عفونت با اين ويروس، موجب آسيب هاي گسترده کبدي مي شود و يکي از مشکلات بهداشتي در دنيا است. تاکنون ۸ ژنوتيپ ويروس هپاتيت B شناخته شده است. هدف اين مطالعه، بررسي پراکندگي ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در استان گلستان به روش PCR بود.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي ـ تحليلي بود. در اين مطالعه، ۱۲۶ نفر از افراد HBsAg مثبت با نمونه گيري سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه ها به آزمايشگاه ميکروبيولوژي دانشکده پزشکي منتقل و تا زمان آزمايش در -۲۰oC نگهداري شدند. DNA به روش فنل کلروفرم، از تمام نمونه ها استخراج و به همراه نمونه کنترل مثبت و کنترل منفي با به کارگيري آغازگرهاي اختصاصي ويروس هپاتيتB ، PCR شد. نتيجه در مورد هر نمونه در پرسشنامه مربوط به آن ثبت گرديد.
يافته ها: از ۱۲۶ نمونه سرم HBsAg مثبت، در ۱۱۷ نمونه مقدار DNA استخراج شده در الکتروفورز روي ژل و PCR با آغازگر بتاگلوبين مثبت و براي ادامه PCR به منظور تعيين ژنوتيپ مناسب بود. از ۱۱۷ نمونه، ۹۳ مورد (%۷۹٫۵، CI%95=%71-%86.4) ژنوتيپ D تشخيص داده شدند و بقيه با هيچ کدام از آغازگرهاي اختصاصي جواب ندادند.
نتيجه گيري: نتيجه اين بررسي نشان داد، تنها ژنوتيپ شايع در ايران، ژنوتيپ D ويروس هپاتيت B است که معمولا باعث بيماري خفيف کبدي مي شود. بنابراين واکسيناسيون مناسب، برنامه هاي آموزشي و درمان با لامي وودين راه کارهاي موثري در کنترل عفونت HBV در منطقه ما مي باشد.