مقاله تعيين کاراترين شيوه ي تقسيط کود نيتروژنه با استفاده از نمودار رنگ برگ (LCC) و کلروفيل متر (SPAD) در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تعيين کاراترين شيوه ي تقسيط کود نيتروژنه با استفاده از نمودار رنگ برگ (LCC) و کلروفيل متر (SPAD) در برنج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تقسيط کود نيتروژن
مقاله نمودار رنگ برگ (LCC)
مقاله کلروفيل متر (SPAD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين کاراترين شيوه تقسيط نيتروژن با استفاده از نمودار رنگ برگ و کلروفيل متر در برنج آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده و در قالب طرح بلوك هاي تصادفي با ۳ تكرار در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در موسسه تحقيقات برنج كشور اجرا شد. فاكتورهاي آزمايش شامل ارقام در ۳ سطح به عنوان عامل اصلي شامل GRH1، خزر و هاشمي و زمان اعمال کود به عنوان عامل فرعي که شامل LCC<3 (اعمال کود پس از مشاهده درجه ۳ از نمودار رنگ برگ)، LCC<4 (اعمال کود پس از مشاهده درجه ۴ از نمودار رنگ برگ)، SPAD<35 (اعمال کود پس از اين که کلروفيل متر محتواي کلروفيل برگ را کمتر از ۳۵ نشان بدهد)، SPAD<38 (اعمال کود پس از اين که کلروفيل متر محتواي کلروفيل برگ را کمتر از ۳۸ و بيشتر از ۳۵ نشان بدهد)، روش عرف (مصرف ۱۵۰ كيلوگرم کود نيتروژنه در مراحل اواسط پنجه زني، تشكيل جوانه اوليه در خوشه و زمان گلدهي) و شاهد (بدون اعمال كود) بودند. اختلاف بين ارقام براي عملکرد دانه، تعداد دانه پر، تعداد دانه پوک، طول خوشه، تعداد خوشه، وزن صددانه، ارتفاع بوته و روز تا رسيدگي در سطح يک درصد معني دار بود. همچنين اختلاف بين زمان اعمال کود مورد بررسي براي کليه صفات جز تعداد دانه پوک و وزن صد دانه در سطح يک درصد معني دار بود. بين زمان هاي اعمال کود مورد بررسي، SPAD<38 و LCC<4 اختلاف معني داري با ساير تيمارهاي اعمال شده داشتند، در صورتي که اختلاف بين روش عرف با LCC<3، SPAD<35 معني دار نبود. نتايج به دست آمده نشان داد که، آستانه كلروفيل متر براي رقم هاشمي عدد ۳۵ كلروفيل متر و براي ارقام خزر و هيبريد شماره ۴ نمودار رنگ برگ و ۳۸ كلروفيل متر مي باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود زماني كه اين مقادير به پايين تر از آستانه اعلام شده كاهش يابند، كود نيتروژنه به مقدار ۳۵ كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار براي رقم هاشمي و ۴۰ كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار براي ارقام هيبريد و خزر مصرف گردد.