مقاله تعيين کارايي فني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها DEA):1385-1375) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تعيين کارايي فني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها DEA):1385-1375)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله کارآيي فني
مقاله نهاده
مقاله ستانده
مقاله تحليل فراگير داده ها
مقاله بازدهي نسبت به مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيمارستان به عنوان بزرگترين و پرهزينه ترين واحد عملياتي نظام بهداشت و درمان شناخته شده بنابراين توجه کامل به کارآيی هزينه هاي آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي کارآيي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها مي باشد.
روش کار: در اين مقاله کارآيی فني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران از روش تحليل فراگير داده ها طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۷۵ مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. براي اين منظور از فرم پوششي نهاده- مدار روش تحليل فراگير داده ها با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس استفاده شده و از چهار ستانده يعني پذيرش سرپايي، روز- بستري، تخت روزاشغالي و تعداد عمل جراحي و چهار نهاده يعني تعداد تخت، کادر پرستاري، کادر پزشکي و ساير پرسنل براي بررسي استفاده گرديد. جهت تحليل داده ها از نرم افزار استفاده گرديده است.لازم به ذکر است که اطلاعات بوسيله فرم هاي طراحي شده توسط نويسنده از بيمارستان هاي مورد مطالعه گردآوري شده است.
نتايج: نتايج حاصل از روش تحليل فراگير داده ها نشان مي دهد ۱- ظرفيت ارتقاي کارآيی فني در بيمارستان هاي مورد بررسي به ميزان ۳ درصد (ميانگين کارآيي فني بيمارستان ها ۹۷۲/۰ مي باشد) وجود دارد ۲- بازدهي ثابت نسبت به مقياس بر فرآيند توليد حاکم مي باشد. به عبارت ديگر توليد بيمارستان هاي مذکور در وضعيت بهينه مي باشد ۳- علاوه بر آن وجود عوامل توليد مازاد به ويژه کادر پرستاري در بيمارستان هاي دانشگاه مشهود است.
نتيجه گيري: حذف نيروي انساني مازاد در قالب يک برنامه ريزي جامع و بر اساس نتايج روش تحليل فراگير داده ها نقش عمده اي در کاهش هزينه هاي بيمارستان و بخش بهداشت و درمان ايفا مي نمايد. نهايتا پيشنهاد مي شود که اثرات عواملي از قبيل کيفيت ارایه خدمات و رضايت مندي بيماران بر کارآیی فني بيمارستان هاي مذکور مورد ارزيابي قرار گيرد.