مقاله تعيين کران روي وزن ها با استفاده از شرايط مکمل زايد قوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تعيين کران روي وزن ها با استفاده از شرايط مکمل زايد قوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل CCR
مقاله کران
مقاله وزن
مقاله مکمل زايد قوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور سهند
جناب آقای / سرکار خانم: ذريه حبيب منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل پوششي داده ها با ارايه مدل هاي رياضي بر آن است تا کارايي نسبي را دقيقا محاسبه کند. چون از تمام مدل هاي ارايه شده تا کنون نتايج دقيق و قابل اطميناني به دست نيامده، لذا مقالات زيادي براي اصلاح مدل ها ارايه شده است. چنانچه مي دانيم  مدل هاي اساسي در تحليل پوششي داده ها همچون مدل پوششيCCR  يا مدل مضربي آن بر اساسDMU  هاي مشاهده شده، يک مرز کارايي مي سازند و بر پايه اين مرز، مقدار کارايي هر  DMUمحاسبه مي شود که اين مرز کارايي ممکن است ابر صفحه کاراي قوي يا ضعيف باشد. در الگوريتم ارايه شده توسط زو، موريتا و چن[۱] نحوه در نظر گرفتن مرز کارايي جهت بررسيDMU  هاي واقع در FÈNF[2] بحث شده است. از آنجا که اين مدل اصلاحي طبق جواب هايSCSC ، رويه هاي فرضي متعددي را به عنوان مرز در نظر مي گيرد و در نتيجه مسايل متعددي را حل مي کند لذا در اين مقاله پيشنهاد شده است که مقدار کارايي يک DMU که خود يا تصويرآن روي ابر صفحه کاراي ضعيف است با کران هاي به دست آمده ازجوابSCSC  که فقط با يک بار حل کردن مدل مربوطه براي هر  DMUحاصل مي شود، تعيين گرددکه اين روند علاوه بر کاهش تعداد مسايلي که بايد حل شوند، مقدار کارايي تمام DMU ها را همانند الگوريتم پيشنهادي زو، موريتا و چن[۱] محاسبه مي کند.