مقاله تعيين کروموزوم هاي حامل ژن هاي کنترل کننده ويژگي هاي کمي مرتبط با تحمل به خشکي در گندم نان با استفاده از لاين هاي جايگزين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تعيين کروموزوم هاي حامل ژن هاي کنترل کننده ويژگي هاي کمي مرتبط با تحمل به خشکي در گندم نان با استفاده از لاين هاي جايگزين
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحمل به خشکي
مقاله شاخص هاي تحمل به خشکي
مقاله گندم
مقاله لاين هاي جايگزين کروموزومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خدام باشي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده براي شناسايي ژن هاي کنترل کننده صفات در محيط تنش و بدون تنش، گام اول شناسايي کروموزوم هاي حامل اين صفات مي باشد. به منظور شناسايي کروموزوم هاي کنترل کننده مقاومت به خشکي و تعيين شاخص هاي تحمل به خشکي مناسب، لاين هاي جايگزين کروموزومي گندم هوپ در زمينه ژنتيکي بهاره چيني در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو شرايط تنش و بدون تنش آبي مورد ارزيابي قرار گرفتند. برمبناي عملکرد دانه در شرايط بدون تنش آبي(Yp)  و تنش آبي(Ys)  شاخص هاي ميانگين بهره وري (MP)، ميانگين هندسي بهره وري (GMP)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص حساسيت به تنش  (SSI)و شاخص تحمل تنش (STI) برآورد گرديدند. لاين ها از نظر ويژگي هاي مورد مطالعه در هر دو شرايط اختلاف معني داري نشان دادند، که دلالت بر امکان تعيين ژن هاي کنترل کننده اين صفات بر کروموزوم هاي مربوطه دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين ژن هاي کنترل کننده عملکرد دانه و اجزاء آن در شرايط تنش آبي بر روي کروموزوم هاي A6،۷A ،۳D ،۲B ،۷D و B7 قرار دارند. تحليل همبستگي بين شاخص ها و ميانگين  عملکرد در دو محيط نشان داد مناسب ترين شاخص ها براي انتخاب لاين ها سه شاخصMP،GMP  و STI مي باشد. نتايج نمودارهاي باي پلات و سه بعدي نشان داد که بيشتر ژن هاي کنترل کننده شاخص هاي تحمل ذکر شده بر روي کروموزوم هاي ۶B،۴D ،۷A ،۷B ،۷D ،۶A ،۲B ، ۳D و ۱A قرار دارند. تجزيه خوشه اي نشان داد که لاين هاي۶A ،۷A ،۳D ،۴D ،۷D ،۷B،  2Bو هوپ در يک گروه قرار گرفته اند لذا مي توان از آنها براي اصلاح ژنتيکي تحمل به خشکي در گندم بهره جست.