مقاله تعيين کننده هاي روش هاي مديريتي علف هاي هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: تعيين کننده هاي روش هاي مديريتي علف هاي هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي لاجيت
مقاله تحليل چندپاسخه
مقاله دانش بومي
مقاله گندم
مقاله کنترل علف هاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحليل چندپاسخه (MCA) و بهره گيري از الگوي لاجيت، عوامل اقتصادي، اجتماعي، فني و رفتاري موثر بر به کارگيري روش هاي مختلف مديريت علف هاي هرز در مزارع گندم ۱۸۰ نفر از کشاورزان استان خراسان رضوي در سال ۱۳۸۷ بررسي شود. نتايج نشان داد که متغير درآمد سالانه کشاورز داراي تاثير مثبت و معنادار در احتمال به کارگيري روش هاي کنترل شيميايي، مکانيکي و تناوب زراعي براي مديريت علف هاي هرز دارد. افزون بر اين متغيرهاي ميزان تجربه کشاورز در کشت گندم، مالکيت مزرعه، ميزان سطح زيرکشت گندم و درصد خسارت علف هاي هرز به محصول گندم تاثير مثبت و معنادار و ويژگي چندساله بودن علف هاي هرز نيز تاثير منفي و معناداري بر به کارگيري روش کنترل شيميايي علف هاي هرز دارد. متغيرهاي تعداد افراد خانوار، مبارزه در مرحله رشد رويشي علف هاي هرز، درصد خسارت علف هاي هرز و شاخص آگاهي از مقاومت به سموم شيميايي تاثير مثبت و معنادار و متغيرهاي سن کشاورز و تعداد قطعه هاي مزارع گندم نيز تاثير معنادار و منفي بر به کارگيري روش مکانيکي براي مديريت علف هاي هرز دارد. همچنين تجربه کشت گندم، مالکيت مزرعه و ميزان سطح زيرکشت گندم تاثير مثبت و معناداري بر به کارگيري تناوب زراعي براي کنترل علف هاي هرز دارد. با توجه به يافته ها، تلاش سياست گزاران بخش کشاورزي براي ياري بيشتر به کشاورزان در جهت به کارگيري روش هاي مديريت علف هاي هرز در قالب دانش بومي به ويژه مديريت تلفيقي علف هاي هرز و افزايش آگاهي کشاورزان در پيوند با روش هاي مديريتي علف هاي هرز پيشنهاد شده است.