مقاله تعيين کننده هاي مواجهه با هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني در بيماران بستري در بيمارستان هاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکي ايران، ۱۳۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تعيين کننده هاي مواجهه با هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني در بيماران بستري در بيمارستان هاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکي ايران، ۱۳۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني
مقاله پرداخت مستقيم از جيب
مقاله بيمه سلامت
مقاله دانشگاه علوم پزشکي ايران
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قياسوند حسام
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان محمد‌
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني نژاد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از چالش هاي عمده سياست گذاران نظام سلامت، نحوه تامين مالي خدمات سلامت مي باشد. در کشور ما نيز ميزان پرداخت هاي از جيب و مستقيم و در نتيجه احتمال بروز هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني بالاست. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مرتبط با بروز هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني در بيماران بستري در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران است.
روش کار: در اين پژوهش مقطعي، ۴۰۰ بيمار از ميان کليه بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران با استفاده از روش نمونه گيري دو مرحله اي تصادفي انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه و به منظور تحليل داده ها و انجام آزمون آماري  x2 از نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: از بين ۱۶ متغير مورد نظر، تنها ۸ متغير شامل: جنسيت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بيماري اعضاي خانوار، تعداد اعضاي خانوار، تعداد دفعات بستري، سطح درآمد خانوار و مالکيت مسکن و پوشش بيمه درمان مکمل، ارتباط معناداري با احتمال مواجهه با هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني نشان دادند.
نتيجه گيري: نکته قابل تامل در اين مطالعه عدم تاثير برنامه بيمه سلامت کشور در جلوگيري از مواجهه با هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني است. البته بيمه درمان مکمل به طور نسبتا ضعيف  (a=%10)ارتباط معناداري با احتمال مواجهه با هزينه هاي کمرشکن خدمات درماني نشان داد. به نظر مي رسد عدم توجه دقيق مسوولين و سياست گذاران نظام سلامت کشور در طراحي ساز و کارهاي مناسب بيمه اي، با توجه به مقتضيات کشور يعني شرايط اقتصادي، اجتماعي، جمعيت شناختي و در نهايت الگوها و اپيدميولوژي بيماري ها، از مهم ترين علل ناکارآمدي نظام بيمه سلامت کشور در حمايت از بيماران مي باشد.