مقاله تعيين LC50 و بررسي ضايعات بافتي ناشي از سم سوين در بچه ماهيان كپور “Cyprinus carpio” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعيين LC50 و بررسي ضايعات بافتي ناشي از سم سوين در بچه ماهيان كپور “Cyprinus carpio”
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوين
مقاله سميت حاد
مقاله ماهي كپور
مقاله مطالعات بافت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاملوفر مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سميت حاد و اثرات سم سوين بر ضايعات ايجاد شده در برخي بافت هاي بچه ماهيان كپور، بر اساس دستورالعمل O.E.C.D ، به صورت استاتيك (ساكن)، در شرايط كيفي ثابت آب و دماي ۲۰±۲ درجه سانتي گراد مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمايش هاي سميت حاد ميانگين وزني بچه ماهيان كپور ۳٫۶۳±۰٫۲۶ گرم بود. ميزان ۹۶ LC50 ساعته اين سم براي گونه كپور ۱۴٫۱۸۷ ميلي گرم در ليتر به دست آمد. همچنين حداكثر غلظت مجاز سم سوين در محيط هاي طبيعي بر گونه كپور ۱٫۴۱۸۷ ميلي گرم در ليتر محاسبه شد. بر اساس طبقه بندي جدول سطوح سميت حشره كش ها، سم سوين براي گونه كپور جزو سموم “سميت متوسط” طبقه بندي شد. در بررسي ضايعات ناشي از سم، ماهيان مسموم از نظر باليني علايمي از قبيل شناي غير عادي، چرخش، تند شدن حركات تنفسي و افتادن به کف وان را از خود نشان دادند. همچنين ماهيان مسموم دچار انحنا ستون فقرات و رنگ پريدگي آبشش شدند. براي انجام مطالعات بافت شناسي ماهيان با ميانگين وزني ۳٫۸±۰٫۴۲ گرم در معرض غلظتي کمتر از ۹۶ LC50 ساعته (۱۰ ميلي گرم در ليتر) به مدت چهار روز قرار گرفتند. نمونه برداري ها از بافت هاي کبد، کليه، آبشش و روده در دو گروه شاهد و در معرض سم انجام شد. از نظر آسيب شناسي بافتي نيز پرخوني، التهاب، ادم و هيپرتروفي در بافت آبشش و پرخوني، ادم و التهاب در بافت روده و کبد مشاهده شد. در بافت کليه علاوه بر ضايعات مذكور نکروز بافت کليوي و اتساع فضاي بومن نيز مشاهده شد. از نتايج اين تحقيق مي توان اين طور نتيجه گيري نمود که بررسي ضايعات بافتي بچه ماهياني که در معرض غلظت هايي از مواد سمي آلاينده محيط قرار مي گيرند، مي تواند در شناسايي نحوه عملکرد اين سموم و اندام هاي هدف آنها بسيار مفيد باشد.