سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی موحدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه و مشاور مرکز تحقیقات راه آهن
امیر علی اصغر تودرباری – دانش آموخته کارشناسی ارشدرشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

اندازه گیری و ارزیابی بهره وری۱ مقدمه برنامه ریزی برای بهبود آن به شمار می رود. وقتی بهبود مستمر مورد نظر باشد، اندازه گیری و ارزیابی بهره وری می تواند نقطه شروع وبخشی از آنباشد. برای اینکه ارزیابیدرست باشد، بهتر است به جای یک دورهروند دوره هاو به جای یک شاخصچند شاخص مهم بررسی شوند در این مقاله سعی شدهتا با ارائه مدلی در این زمینه به اندازه گیری و بررسی چندین شا خص بهره وریطی سالهای گذشته پرداختهدراین مقاله پنج شاخصبهره وری در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن اطلاعات عملکرد راه آهن طی سالهای ۱۳۷۰الی۱۳۸۳ روند کلی بهره وری نعیین و مورد تحلِل قرار گرفته است. با استفاده از نتایج حاصله، پیشنهاداتی برای افزایش بهره وری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده ارائه شده است،