سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مینا عقدایی – کارشناس ارشد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مصلح الدین رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

افزایش تقاضا برای مصرف آب همراه با افت سطح آب سفره های زیرزمینی لزوم صرفه جوئی مصرف آب در کشاورزی را مورد تأکید قرار می دهد . تعیین تبخیر و تعرق گیاه در شرایط استاندارد به منظور مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب مورد نیاز است . تبخیر و تعرق از یک گیاه عاری از بیماری و آفات بوده که در شرایط بهینه رطوبتی و عدم کمبود مواد غذایی در یک مزرعه بزرگ در شرایط آب و هوایی کشت شده عملکرد کاملی را تولید نماید [۶ ، ۷ و ۸] یکی از روش های مستقیم تعیین تبخیر و تعرق گیاهان روش لایسیمتری است . هدف اجرای این آزمایش برآورد میزان آب مصرفی ذرت در شرایط استاندارد به روش لایسیمتری در منطقه و توصیه برای مناطق مشابه است . عملکرد ذرت علوفه ای بر اساس آزمایش لایسیمتری انجام شده در کرج بین ۹۰ تا ۱۲۳ تن در هکتار متغیر بوده است و میزان آب مصرفی پتانسیل ۱۰۶۳ تا ۱۱۴۳ میلی متر [ ۳] و در خراسان ۶۹۲ میلی متر گزارش شده است [.۲] حداکثر عملکرد ذرت A از تیمار آبیاری پس از ۷۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس A با میزان آب مصرفی ۱۴۳۱ میلی متر بدست آمد [۱].