سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا صابری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
علی رضا منعم زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

طرح تعیین آب مورد نیا ز دو رقم ذرت با استفاده از دو عدد لایسیمتر (جعبه کشت) با ابعاد ۱×۲ و عمق ۱/۲ متر که در ایستگاه محدوده ای با وسعت ۵۰×۲۰ متر برای هر لایسمتر کار گذاشته شد . شرایط رشد گیاه در طول فصل زراعی بصورت بهینه تأمین و نیاز آبی با اندازه گیری بیلان رطوبتی خا ک محاسبه شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که تبخیر و تعریق پتانسیل ذرت طی دو سال آزمایش با دوره های اندازه گیری ١٣٣ و ١٣٨ روز برای رقم سنیگل ٧٠٤ به ترتیب ٨٤٩ و ٩١٤ میلی متر و برای رقم سینگل کراس ٦٠٤ با دوره های اندازه گیری ۱۲۴ و ۱۳۰ روز به ترتیب ۸۳۱/۲ و ۸۹۶ میلی متر می باشد. حد اکثر تبخیر و تعریق درسال مربوط به مرداد ماه ۱۵/۸ میلی متر در روز و حداقل آن درآذرماه ۳/۹ میلی متر در روز و درسال دوم حد اکثر تبخیر و تعریق مربوط به مرداد ماه ۱۶/۱ میلی متر در روز و حد اقل آ ن در دی ماه ۳/۱ میلی متر در روز بوده است . میزان تبخیر از تشتک کلاس A طی دو سال آزمایش به ترتیب ٩٨٦ و ١٠١٢ میلی متر و میانگین نسبت نسبت تبخیر و تعریق از لایسمتر به تبخیر از تشطک کلاس A طی دو سال آزمایش برای رقم سینگل کراس ٧٠٤ به ترتیب ۰/۸۶ و ۰/۸۹ و برای رقم سینگل کراس ٦٠٤ به ترتیب ۰/۸۴ و ۰/۸۷ بوده است . میانگین عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ درداخل لایسمیتر ۱۴/۸ تن در هکتار و اطراف لایسمتر ۱۳/۴ تن در هکتار و میانگین عملکرد رقم ۱۳/۷ تن در هکتار واطراف لایسمتر ۱۲/۶ تن درهکتار بوده است.