سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید زارع ابیانه – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
عادل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سین
محمود احمدی – کارشناس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

به منظور برنامه یزی و مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیم های مناسب در هر مقطع از زمان نسبت به مسائل ومشکلات پیچیده آب، اولین و مهمترینقدم تعیین نیاز آبیگیاه است. برای تعیین آب مصرفی یا تبخیر و تعرق پتانسییل چغندرقند، در همدان از سه دستگاه لایسیمتر زهکش دار مشابه استفاده شد. آبیاری به منحوی بود که میزازن رطوبت خاک در طول فصل رشد، در حد سهل الوصول باشد. میزان آب مصرفی برای سال های ۱۳۷۳، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به ترتیب ۹۴۵۷، ۸۴۶، ۱۳۷۴۳، ۱۲۱۸۶ متر مکعب در هکتار با میانگین ۱۰۹۶۲ متر مکعب در هکتار حاصل شد که با مقادیر توصیه شده منابع مختلف همخوانی دارد. میانگین ضریب گیاهی برایمراحل آغازین ، رشد توسعه ، میانی وپایانی به ترتیب ۰/۷۱، ۰/۸۲، ۱/۳۰، ۱/۰۵ بدست امد. عملکرد محصول در سال های اجرای آزمایش به ترتیب ۶۲، ۵۲، ۱۱۶ و ۱۰۰ تن درهکتار بود. به نظر می رسد که فزونی عملکرد محصول در لایسیمتر نسبت به شرایط میدانی ناشی از فراهمی آب و هوا غذایی باشد.